Методичні вказівки студентам для підготовки до комплексного практичного-орієнтованого державного іспиту зі спеціальності 7.12010005 – «Стоматологія» з алгоритмом виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій 

Методичні вказівки студентам для підготовки до комплексного практичного-орієнтованого державного іспиту зі спеціальності 7.12010005 – «Стоматологія»

 

Регламент проведення державних іспитів (ДІ)

Практично-орієнтований іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професіональної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкту (фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.

До складання практично-орієнтованого іспиту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми зі спеціальності.

         Прийом державного іспиту проводиться на базі стоматологічного корпусу в спеціалізованих клінічних аудиторіях (С-214, С-215, С-218, С-219), де працюють 4 бригади екзаменаторів. Деканат складає екзаменаційну групу і 4 підгрупи  студентів (по 4 осіб кожна) для здачі іспиту певній бригаді екзаменаторів. Державний іспит проводиться у формі комплексного практично-орієнтованого іспиту в один екзаменаційний день для екзаменаційної групи студентів одночасно з дисциплін: терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія дитячого віку.

         Початок іспиту о 8.00 в лекційній аудиторії С-117, де студенти отримують екзаменаційний білет і голова ДЕК оголошує, в якій аудиторії буде проводитись іспит в кожній з підгруп. В екзаменаційній аудиторії кожний студент отримує ситуаційні і типові задачі, конкретні медичні і стоматологічні маніпуляції згідно номерів, вказаних в білетах.

         Екзаменаційний білет складається з завдань для кожної дисципліни (зразок в додатку 1).

Іспит з комплексу дисципліни складається з 2-х частин.,

В першій частині іспиту кожний атестуємий повинен прийняти 2 хворих. При обстеженні кожного хворого оцінюються вміння:

 - збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в т.ч. професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем;   

- збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість,    конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного   жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози);

- оцінювати  психомоторний та фізичний розвиток пацієнта;                     

- ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки;               

- виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1 Додатку А);                   

- поставити найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1 Додатку А); 

- призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого на стоматологічні захворювання (за списками 2, 2.1 Додатку А);                                                    

- здійснювати диференціальну діагностику стоматологічних захворювань (за списками2, 2.1 Додатку А);    

  - поставити попередній клінічний діагноз стоматологічного     захворювання (за списками 2, 2.1 Додатку А);                                               

- поставити остаточний клінічний діагноз (за списком 2.1 Додатку А);                      

- на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4 Додатку А);

- визначити характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1 Додатку А);

- визначити принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1 Додатку А);

- визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1 Додатку А);      

- визначити необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1 Додатку А);

- визначити тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2 Додатку А);            

 - проводити лікування основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1 Додатку А);                              

- визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду;      

- вести медичну документацію щодо пацієнта;

-  усно вирішити 1 типову задачу.

При обстеженні пацієнтів студент повинен поставити діагнози по всіх стоматологічних профілях. На кожного пацієнта студент заповнює медичну карту, яка адаптована до умов державної атестації (додаток 2). Представлення кожного пацієнта слухають екзаменатори бригади за фахом.

Оцінювання першої частини іспиту проводиться за кожну дисципліну згідно протоколу (додаток 3).

В другій частині іспиту атестуємий повинен з кожної дисципліни письмово написати вирішення:

1-ї ситуаційної задачі з діагностування невідкладного стану (за списком 3 Додатку А);

1-ї ситуаційної задачі з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (за списком 3 Додатку А);

1-ї ситуаційної задачі з планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань та/або епіданаліз стоматологічної захворюваності та/або аналіз впливу факторів навколишнього середовища;

 • виконати 2 медичні маніпуляції (за списком 5 Додатку А);
 • виконати 5 стоматологічних маніпуляцій (за списком 5.1 Додатку А);
 • усно вирішити 1 типову задачу.

Оцінювання другої частини іспиту проводиться згідно протоколу (додаток 4). Практичні навики приймає екзаменатор за фахом. Зразок протоколу для письмових відповідей на ситуаційні задачі поданий в додатку 5.

Зразок ситуаційної задачі з діагностування невідкладних станів (додаток 6).

Зразок змісту ситуаційної задачі з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги і відповіді на неї (додаток 7).

Зразок змісту ситуаційної задачі з планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань і відповіді на неї (додаток 8).

Зразок типової задачі з дисципліни і відповіді на неї (додаток 9).

         Після завершення іспиту всі члени 4 екзаменаційних бригад та члени ДЕК збираються в аудиторії С-117 для обговорення результатів, заповнення документації та оголошення оцінок.

 

Критерії оцінювання

 

За результатом комплексного практично-орієнтованого іспиту виставляються окремі бали з дисциплін, які входять до комплексу.

Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються під час першої частини іспиту, оцінюється балами: «1», «0,5» та «0» (виконано, виконано не повністю, не виконано).

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок, що перевіряються під час другої частини іспиту, оцінюється балами “1” та “0” (виконано, не виконано).

 

Критерії оцінювання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються на комплексному практично - орієнтованому іспиті у випускників спеціальності «Стоматологія»:

 

Перша частина комплексного практично - орієнтованого іспиту "Біля крісла хворого"

 

"1" бал виставляється, якщо:

 

 1. Скарги та анамнез зібрані повністю, визначені фактори ризику.
 2. Студент у повному обсязі володіє засобами фізикального обстеження хворого (огляд, перкусія, пальпація, зондування) та вміє визначити патологічні симптоми захворювань згідно зі списком 1, 2 "Освітньо-кваліфікаційної характеристики" (Додаток 5)
 3. Вірно встановлено попередній діагноз, логічно обґрунтований скаргами, анамнезом та результатами фізикального обстеження, результатами лабораторних та інструментальних досліджень;
 4. У повному обсязі визначені додаткові засоби обстеження для верифікації діагнозу та диференційної діагностики. Студент знає їх діагностичне значення;
 5. План лікування визначений вірно з урахуванням етіології, патогенезу, клінічних проявлень та ускладнень у конкретного хворого.
 6. Допускаються 1-2 із нижченаведеного:
 • невраховані деякі фактори ризику;
 • невраховані деякі анамнестичні дані та результати фізикального обстеження;
 • призначення додаткових засобів дослідження у неповному обсязі, або призначені такі, які не мають діагностичного значення та неінформативні;
 • призначено лікування не у повному обсязі;
 • при фізикальному обстеженні хворого мають місце 1-2 помилки.

 

Бал "0,5" виставляється, якщо:

 

 1. Скарги зібрані неповністю. Анамнез зібрано поверхово;
 2. При фізикальному обстеженні зроблено 5 помилок. Студент визначив 50% патологічних симптомів та синдромів;
 3. Попередній діагноз визначений нечітко, не враховано анамнез, деякі показники фізикального обстеження;
 4. План обстеження складено так, що не дає можливості повністю підтвердити діагноз та провести диференційний діагноз;
 5. Призначення лікування не враховує основні патогенетичні механізми та не попереджує виникнення можливих ускладнень захворювання.

 

Бал "0" виставляється, якщо:

 

 1. Анамнез та скарги хворого, які зібрав студент не мають логічного завершення. Вони не можуть бути підставою для встановлення попереднього діагнозу;
 2. При фізикальному обстеженні зроблено 6 помилок, менш ніж у 30% встановлені патологічні симптоми та синдроми;
 3. Попередній діагноз встановлено невірно;
 4. План обстеження складено невірно;
 5. План лікування або відсутній, або не може впливати на перебіг захворювання.

 

Друга частина комплексного практично - орієнтованого державного іспиту.

 

Бал "1" виставляється, якщо:

 

При вирішенні ситуаційних задач:

 

 1. Студент знаходить рішення, демонструє логічність клінічного мислення щодо обґрунтування діагнозу на підставі оцінки результатів лабораторних та інструментальних досліджень;
 2. Студент знаходить правильне рішення при діагностуванні невідкладного стану, визначенні тактики та надання екстреної медичної допомоги, демонструє логічність клінічного мислення, знання фармакодинаміки лікарських засобів;
 3. Допускаються 1-2 уточнення до визначених питань.

 

При виконуванні медичних і стоматологічних маніпуляцій та умінь:

 

 1. Студент виконує задані медичні і стоматологічна маніпуляції вірно, послідовно, щодо алгоритму;
 2. Допускаються 1 -2 уточнення, які не впливають на результат виконання маніпуляції, не зв'язані з порушенням її алгоритму.

 

Бал "0" виставляється, якщо:

 

При вирішенні ситуаційних задач:

 

 1. Студент не знайшов рішення ситуаційної задачі;
 2. У студента немає логічного клінічного мислення щодо встановлення діагнозу захворювання, або невідкладного стану, визначення тактики і надання екстреної  медичної допомоги та ін.

 

При виконуванні медичних і стоматологічних маніпуляцій та умінь:

 

 1. Студент не вміє виконувати медичну або стоматологічну маніпуляцію щодо алгоритму, який визначено вимогами згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

 

Бали вносяться до індивідуальних Протоколів проведення та оцінювання першої і другої частини іспиту. Результуючий бал за атестацію з дисциплін за клінічний практично-орієнтований іспит визначається у 200 - бальній шкалі як сума середніх арифметичних балів за першу (С1) і другу (С2) частини іспитів, помножену на коефіцієнт 100.

 

 

Формула підрахування результуючого

балу за першу та другу частину іспиту з дисципліни:

 

С1+С2 х 100

 

Критерії встановлення традиційній оцінки з дисципліни за вимогами (Інструкція МОЗ України №08.01-47/10395 від 15.05.2014 щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу) наступні:

 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною шкалою

Оцінка за багатобальною (200) шкалою (при застосуванні коефіцієнту конвертації „200”)

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 180 до 200 балів

5, “відмінно”

Від 140 до 179 балів

4, “добре”

Від 101 до 139 балів

3, “задовільно”

100 балів і менше

2, “незадовільно”

 

Оцінка з окремих дисциплін заноситься до підсумкового протоколу практично-орієнтованого іспиту.

Результати складання іспитів оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання екзаменаційній комісії для атестації випускників.

 

Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ питань до практично-орієнтованого іспиту

 

Терапевтична стоматологія

 

 1. Терапевтична стоматологія. Етапи розвитку вітчизняної   стоматології.
 2. Організація стоматологічної допомоги в Україні.
 3. Права та обов’язки лікаря-стоматолога.
 4. Організація роботи лікаря-стоматолога терапевта. Кількісні та якісні показники роботи.
 5. Організація стоматологічної допомоги сільському населенню.
 6. Організація стоматологічної допомоги в умовах економічної реформи.
 7. Правові аспекти діяльності лікаря-стоматолога.
 8. Показники стоматологічної захворюваності (розповсюдженість, інтенсивність). Методи визначення.
 9. Клінічна анатомія постійних зубів.
 10. Ознаки відмінності різних груп постійних зубів.
 11. Емаль зуба. гістологічна будова, хімічний склад, функції.
 12. Дентин зуба. гістологічна будова, хімічний склад, функції.
 13. Періодонт. Гістологічна будова, функції.
 14. Цемент зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, функції.
 15. Пульпа зуба. Вікові особливості та функції.
 16. Пульпа зуба. Гістологічна будова, інервація, кровопостачання.
 17. Періодонт. Вікові особливості будови та функції періодонту.
 18. Пародонт. Гістологічна будова. Інервація, кровопостачання, функції.
 19. Анатомо-топографічна будова слизової оболонки порожнини рота.
 20. Гістологічна будова слизової оболонки порожнини рота. Функції слизової рота.
 21. Фізіологічна роль слини. Мінералізуюча, захисна та очищувальна функції.
 22. Обмін речовин в емалі зуба. Проникність емалі. Шляхи надходження речовин до емалі.
 23. Мінералізація емалі зуба, механізм, вплив різних факторів, значення слини.
 24. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних факторів. Методи визначення, їх клінічне значення.
 25. Демінералізація емалі. Механізм, вплив факторів порожнини рота.
 26. Розвиток зуба. Морфогенез тканин зуба та періодонту.
 27. Топографія порожнин зуба премолярів та молярів.
 28. Топографія порожнин зуба різців та ікол
 29. Пародонт. Анатомо-топографічні особливості. Функції.
 30. Зубний наліт, зубна бляшка. Склад, механізм утворення, вплив на тверді тканини зубів.
 31. Клиноподібні дефекти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 32. Некроз твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 33. Підвищена чутливість (гіперестезія) твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 34. Поверхневі утворення на зубах (кутикула, пелікула, зубна бляшка). Механізм утворення, структура, функціональне значення
 35. Хіміко-паразитарна теорія виникнення карієсу, її суть, позитивні сторони, недоліки.
 36. Фізико-хімічна теорія виникнення карієсу Д.А.Ентіна, її суть, позитивні сторони, недоліки.
 37. Теорії виникнення карієсу зубів І.Г.Лукомського, О.Є.Шарпенака, їх суть, позитивні сторони, недоліки.
 38. Некаріозні ураження травматичного походження: патологічне стирання, некроз, ерозія твердих тканин зубів. Причини, розвиток, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, профілактика.
 39. Сучасні уявлення про розвиток карієсу зубів (праці Є.В.Боровського, В.К.Леонтьєва).
 40. Слина як біологічне середовище порожнини рота. Хімічний склад слини, його зміни під впливом ендогенних та екзогенних факторів.
 41. Роль слини у розвитку карієсу зубів.
 42. Значення мікроорганізмів у розвитку карієсу зубів.
 43. Мікроорганізми порожнини рота в нормі, зміни їх складу під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
 44. Робоча концепція виникнення карієсу А.І.Рибакова.
 45. Класифікація некаріозних уражень зубів.
 46. Фізико-хімічна теорія виникнення карієсу, суть позитивні моменти та недоліки
 47. Некаріозні ураження, що виникають до прорізування зубів. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 48. Гіпоплазія зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування та профілактика.
 49. Ерозія емалі. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 50. Карієс зуба. Розповсюдженість та інтенсивність карієсу. Вплив факторів зовнішнього середовища на розповсюдженість карієсу.
 51. Середній карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 52. Хронічний глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 53. Гострий глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 54. Ремінералізуюча терапія початкового карієсу. Види, механізм дії, показання, методика лікування.
 55. Ремінералізуюча терапія карієсу. Застосування препаратів фтору, механізм дії, види препаратів, методика лікування.
 56. Помилки та ускладнення при препаруванні каріозних порожнин. Методи запобігання.
 57. Помилки та ускладнення при діагностиці та лікуванні карієсу.
 58. Цинк-фосфатні та силікатні цементи. Фізико-механічні властивості, показання до застосування, техніка пломбування.
 59. Цинк-евгенольні цементи. Склад, властивості, показання до застосування.
 60. Амальгама. Фізичні властивості, показання до застосування, методика пломбування.
 61. Склоіономерні цементи, склад, показання до застосування, техніка пломбування.
 62. Композиційні пломбувальні матеріали. Класифікація, особливості будови, властивості, показання до застосування.
 63. Композиційні матеріали світлової полімеризації. Склад, фізико-механічні властивості, методика пломбування.
 64. Кислотне протравлювання емалі і дентину. Показання, види, кондиціонери, методика тотального протравлювання.
 65. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування адгезивних систем четвертого покоління.
 66. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування адгезивних систем п’ятого покоління.
 67. Механізм і методика утворення гібридної зони дентину, значення при пломбуванні композиційними матеріалами.
 68. Помилки та ускладнення при пломбуванні різними пломбувальними матеріалами (цементи, амальгама, композити хімічної полімеризації).
 69. Помилки та ускладнення при роботі з композиційними методами хімічної полімеризації.
 70. Помилки та ускладнення при роботі з композиційними матеріалами світлової полімеризації.
 71. Застосування електрофорезу при лікуванні карієсу. Показання, медикаментозні препарати, методика проведення.
 72. Контактний пункт, визначення, функціональне значення, показання до відновлення, техніка відновлення.
 73. Сендвіч-техніка при лікуванні карієсу. Види, суть, методика проведення.
 74. Класифікація пульпітів. Загальна симптоматика пульпіту.
 75. Етіологія, патогенез гострого та хронічного пульпіту.
 76. Гіперемія пульпи. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 77. Гострий обмежений пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 78. Гострий дифузний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 79. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 80. Гострий травматичний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 81. Хронічний фіброзний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 82. Хронічний гіпертрофічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 83. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 84. Хронічний конкрементозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 85. Пульпіт, ускладнений фокальним періодонтитом. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 86. Диференціальна діагностика хронічних форм пульпітів.
 87. Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту: суть, обґрунтування, показання, групи медикаментозних препаратів, механізм дії, етапи лікування.
 88. Метод вітальної ампутації пульпи. Суть, обґрунтування, показання, етапи лікування.
 89. Вітальний екстирпаційний метод лікування пульпіту: показання, етапи проведення, ускладнення та їх профілактика.
 90. Девітальний метод лікування пульпіту. Суть, механізм дії девіталізуючих паст, показання, етапи лікування.
 91. Ендодонтичні інструменти для проходження, розширення та формування кореневих каналів. Принципи застосування.
 92. Інструментальна обробка кореневих каналів. «Степ-бек» техніка.
 93. Матеріали для пломбування кореневих каналів, вимоги до них.
 94. Гутаперча. Властивості, види, показання до застосування. Методика пломбування методом центрального штифта.
 95. Пломбування кореневих каналів способом латеральної конденсації гутаперчі.
 96. Пломбування кореневих каналів способом вертикальної конденсації гутаперчі.
 97. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів.
 98. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту, причини розвитку, клініка та їх запобігання.
 99. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів.
 100. Філери ті сілери, види, властивості, показання до застосування.
 101. Етіологія, патогенез гострого верхівкового періодонтиту.
 102. Етіологія, патогенез хронічного періодонтиту.
 103. Гострий серозний та гнійний верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика.
 104. Гострий серозний та гнійний верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика.
 105. Лікування гострого серозного та гнійного верхівкового періодонтиту.
 106. Хронічний гранулюючий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 107. Хронічний грануломатозний періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 108. Загострений хронічний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 109. Диференційна діагностика хронічних форм періодонтитів.
 110. Медикаментозна обробка кореневих каналів: групи медикаментів, механізм дії, показання до застосування.
 111. Застосування протеолітичних ферментів для лікування гострого та загостреного хронічного періодонтиту.
 112. Застосування сорбентів при лікуванні періодонтиту.
 113. Фізичні методи лікування періодонтиту. Види, показання, механізм дії електрофорезу, методика використання.
 114. Застосування електричних струмів високої частоти (УВЧ, СВЧ) при лікуванні періодонтиту. Види, показання, методика проведення.
 115. Пломбування кореневих каналів термафілом.
 116. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту. Причини виникнення, методи усунення та запобігання.
 117. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів.
 118. Ускладнення гострого та хронічного періодонтиту. Причини розвитку, їх усунення та профілактика.
 119. Значення наукових праць професорів І.Й.Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку сучасної пародонтології.
 120. Систематика та номенклатура захворювань пародонта. класифікація професора М.Ф.Данилевського.
 121. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті, методи їх усунення.
 122. Значення судинних порушень та мікроциркуляції тканин пародонта в патогенезі захворювань пародонта.
 123. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта.
 124. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта.
 125. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 126. Гострий виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, диференціальна діагностика, лікування.
 127. Хронічний виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 128. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 129. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 130. Десквамативний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 131. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 132. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта.
 133. Клініко-рентгенологічні та лабораторні показники генералізованого пародонтиту хронічного перебігу.
 134. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні показники.
 135. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні показники.
 136. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.
 137. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта.
 138. Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу.
 139. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит.
 140. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх усунення.
 141. Зубний наліт, зубна бляшка. Механізм утворення, структура, вплив на тканини пародонта.
 142. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, хірургічні: кюретаж, його види).
 143. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного перебігу.
 144. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі генералізованого пародонтиту.
 145. Методи визначення травматичної оклюзії. Тимчасове шинування.
 146. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення.
 147. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, методика застосування.
 148. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. Усунення місцевих пошкоджуючих факторів.
 149. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. Помилки та ускладнення при лікуванні генералізованого пародонтиту.
 150. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.
 151. Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин.
 152. Методи лікування пародонтальних кишень.
 153. Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту. Вакуум-кюретаж, показання, методика проведення.
 154. Кюретаж пародонтальних кишень. показання та методика проведення відкритого кюретажу.
 155. Гінгівотомія та її види. Показання та методика проведення.
 156. Гінгівектомія та її види. Показання, методика проведення.
 157. Клаптеві операції. Види, показання, методика проведення.
 158. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види, гідромасаж: показання та методика проведення.
 159. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта.
 160. Загальне лікування хворого з захворюваннями пародонта.
 161. Помилки та ускладнення при лікуванні генералізованого пародонтиту.
 162. Лікування пародонтозу.
 163. Гістіоцитоз Х: хвороба Летерера-Зіве, Хенда-Шюлера-Крісчена, еозинофільна гранулома. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.
 164. Синдром Папійон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 165. Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота.
 166. Гострий катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 167. Хронічний катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 168. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 169. Виразково-некротичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 170. Гангренозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 171. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 172. Герпетичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 173. Зміни слизової оболонки порожнини рота при серцево-судинних захворюваннях. Принципи лікування.
 174. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гострому лейкозі. Принципи лікування.
 175. Зміни слизової оболонки порожнини рота при анеміях. Принципи лікування.
 176. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі А. Принципи лікування.
 177. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі С. Принципи лікування.
 178. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі групи В. Принципи лікування.
 179. Зміни слизової оболонки порожнини рота при авітамінозі РР. Принципи лікування.
 180. Зміни слизової оболонки порожнини рота при геморагічному синдромі. Принципи лікування.
 181. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях травної системи. Принципи лікування.
 182. Зміни слизової оболонки рота при захворюваннях шлунка та кишечнику. Принципи лікування.
 183. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі групи В. Принципи лікування.
 184. Зміни слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта при цукровому діабеті. Принципи лікування.
 185. Диференціальна діагностика виразок слизової оболонки порожнини рота.
 186. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота. Класифікація, диференційна діагностика, принципи лікування виразкових уражень.
 187. Оперізувальний лишай. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 188. Пухирчаста хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 189. Пухирчаста хвороба тільки слизової оболонки порожнини рота. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 190. Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 191. Червоний плоский лишай. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 192. Клінічні прояви первинного сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика.
 193. Клінічні прояви вторинного сифілісу в порожнині рота. Диференціальна діагностика.
 194. Клінічні прояви третинного сифілісу в порожнині рота. Диференціальна діагностика.
 195. Туберкульоз порожнини рота. Клінічні прояви, діагностика, диференціальна діагностика.
 196. Свинцевий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 197. Ртутний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 198. Прояви алергії негайного типу в порожнині рота. Ангіо-невротичний набряк Квінке. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 199. Прояви алергії сповільненого типу в порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 200. Багатоформна ексудативна еритема. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 201. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гострій променевій хворобі. Принципи лікування.
 202. Десквамативний глосит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 203. Контактний алергічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування
 204. Метеорологічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 205. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 206. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 207. Хронічна тріщина губи. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 208. Екзематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 209. Лімфедематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 210. Гландулярний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 211. Синдром Мелькерсона-Россолімо-Розенталя. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
 212. Ромбовидний глосит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 213. Преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 214. Глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.
 215. Етіологія, патогенез СНІДу, прояви у порожнині рота.
 216. Прояви СНІДу в порожнині рота.
 217. Етіологія, патогенез СНІДу. Стоматологічні причини передачі інфекції.
 218. Роль стану гігієни порожнини рота в патогенезі карієсу.
 219. Препарування і пломбування каріозних порожнин I класу.
 220. Препарування і пломбування каріозних порожнин II класу.
 221. Препарування і пломбування каріозних порожнин III класу.
 222. Препарування і пломбування каріозних порожнин IV класу.
 223. Препарування і пломбування каріозних порожнин М класу.
 224. Загальні принципи препарування каріозних порожнин. Їх обґрунтування.
 225. Застосування композиційних матеріалів для відновлення косметичних дефектів емалі та дентину (флюороз, гіпоплазія, зміни кольору).
 226. Методи діагностики пульпіту.
 227. Фізичні методи лікування пульпітів.
 228. Лікування періодонтитів багатокореневих зубів з
 229. Хронічні вогнища інфекції в порожнині рота. Механізм виникнення хронічного одонтогенного (ротового) сепсису, клініка, діагностика, методи лікування.
 230. Роль нервово-трофічних та обмінних порушень у патогенезі захворювань пародонта.
 231. Роль ендокрінних порушень у патогенезі захворювань пародонта.

 

Хірургічна стоматологія

 

 1. Організація хірургічної стоматологічної допомоги населенню України в амбулаторних та стаціонарних умовах.
 2. Етапи розвитку хірургічної стоматології в Україні. Внесок вітчизняних вчених.
 3. Асептика та антисептика під час операцій на щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД) в умовах поліклініки та стаціонару.
 4. Асептичні та антисептичні аспекти профілактики СНІДу і вірусного гепатиту в поліклінічній та стаціонарній практиці хірурга-стоматолога.
 5. Способи підготовки рук хірурга-стоматолога до операції в амбулаторних умовах і стаціонарі.
 6. Імунобіологічні особливості тканин ЩЛД. Роль місцевого імунітету в перебігу одонтогенної інфекції.
 7. Обстеження хворого в хірургічному відділенні стоматологічної поліклініки та стаціонарі. Медична документація.
 8. Біль, його компоненти, провідні шляхи. Роль для організму. Реакція організму на біль, операційну травму.
 9. Лікарські речовини для місцевого знеболення, їх хімічний склад, механізм дії. Прописи.
 10. Способи виготовлення, зберігання та оцінка якості розчинів для місцевого знеболення. Проби на новокаїн І.С.Лукомського та з хрораміном "В" Гуцан.
 11. Пролонгування дії місцевих анестетиків. Судиннозвужувальні засоби. Дозування. Прописи. Інтоксикація адреналіном.
 12. Види місцевого знеболення в щелепно-лицевій ділянці. Способи виконання.
 13. Потенційоване місцеве знеболення: принципи премедикації, основні інгредієнти лікарських речовин, які входять до складу схем премедикації, недоліки та переваги.
 14. Медикаментозна підготовка (премедикація) хворого до операції на ЩЛД в умовах поліклініки та стаціонару. Можливі ускладнення потенційованого знеболення.
 15. Загальні ускладнення при місцевій анестезії. Анафілактичний шок. Реанімаційні заходи.
 16. Місцеві ускладнення при місцевому знеболенні в ЩЛД. Профілактика, діагностика, лікування.
 17. Види та особливості проведення загального знеболення під час операцій на ЩЛД в поліклініці та стаціонарі. Показання та протипоказання.
 18. Фармакологічні препарати для наркозу, механізм їх дії. Нейролептаналгезія. Показання та протипоказання в хірургічній стоматології.
 19. Загальні та місцеві ускладнення при проведенні наркозу. Профілактика. Реанімаційні заходи.
 20. Показання та протипоказання до застосування різних видів місцевого та загального знеболення при операціях на ЩЛД в умовах поліклініки та стаціонару.
 21. Центральна анестезія при виключенні II гілки трійчастого нерва. Зони іннервації, показання, техніка виконання. Профілактика ускладнень.
 22. Центральна анестезія при виключенні III гілки трійчастого нерва. Зони іннервації показання, техніка виконання. Профілактика ускладнень.
 23. Анестезія за Берше-Дубовим-Уваровим. Показання і методика проведення.
 24. Анестезія за Вишневським в підскроневій ямці. Тригерно-симпатична блокада. Показання. Методика проведення.
 25. Торусальна анестезія за Вейсбремом. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.
 26. Екстраоральний метод мандибулярної анестезії. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.
 27. Аподактильний спосіб інтраоральної мандибулярної анестезії. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.
 28. Пальцевий метод інтраоральної мандибулярної анестезії. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.
 29. Знеболення щічного нерва. Види. Зони дії. Методика виконання. Показання.
 30. Ментальна анестезія. Зони дії, показання, методика.
 31. Інфраорбітальна анестезія. Зони дії. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення, її профілактика і лікування.
 32. Туберальна анестезія. Зони дії. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення, її профілактика і лікування.
 33. Анестезія у різцевого отвору. Зони дії. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення, профілактика і лікування.
 34. Плексуальна анестезія. Зони дії. Показання. Методика виконання. Профілактика ускладнень.
 35. Методики знеболення при видаленні молярів нижньої щелепи (н/щ).
 36. Знеболення при проведенні секвестректомії в ментальному відділі н/щ.
 37. Знеболення при видаленні різців, премолярів верхньої щелепи (в/щ).
 38. Знеболення при розтині поверхневої, глибокої флегмон ЩЛД та шиї.
 39. Загальні ускладнення під час і після знеболення. Профілактика, допомога.
 40. Підготовка стоматологічного хворого до ургентного оперативного втручання в умовах поліклініки та стаціонару.
 41. Підготовка стоматологічного хворого до планового оперативного втручання в умовах поліклініки та стаціонару.
 42. Місцеві ускладнення під час і після ін'єкції анестетика. Профілактика, лікування.
 43. Тактика лікаря при помилковому введенні замість анестетика неін'єкційного розчину.
 44. Зомління, колапс, шок. Клінічний перебіг, допомога стоматологічному хворому в умовах амбулаторії.
 45. Місцеві ускладнення при проведенні анестезії в ЩЛД: етіологія, патогенез,клінічна картина, допомога, профілактика.
 46. Особливості знеболення при видаленні зубів у хворих на інфаркт міокарда, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.
 47. Знеболення при видаленні слинного каменя.
 48. Знеболення при гайморотомії.
 49. Вибір методу знеболення у хворих з алергічним статусом.
 50. Особливості знеболення у осіб похилого віку.
 51. Сучасні знеболюючі засоби (анестетики), обладнання: дія, недоліки та переваги.
 52. Сучасні методики знеболення при стоматологічних операціях, принципи подальшого розвитку методів знеболення.
 53. Підготовка хворого та порожнини рота до операції видалення зуба.
 54. Операція видалення зуба. Етапи. Особливості видалення окремих груп зубів, коренів на верхній та нижній щелепах.
 55. Ускладнення при видаленні зубів на н/щ і в/щ. Діагностика, лікування.
 56. Інструментарій для типового, складного і атипового видалення зуба, його призначення, дія.
 57. Інструментарій для видалення зубів, коренів на в/щ. Будова та правила користування.
 58. Інструментарій для видалення зубів, коренів на н/щ. Будова та правила користування.
 59. Атипове видалення зубів. Методика. Догляд за післяопераційною раною.
 60. Види та термін загоєння післяекстракційної ранц.
 61. Атипове видалення ретенованих і дистопованих зубів. Показання. Методика виконання операції. Альвеолектомія. Ускладнення та їх лікування.
 62. Кровотеча після видалення зуба: її причини, методи зупинки, профілактика.
 63. Альвеоліт: етіологія, лікування. Догляд за раною в післяопераційному періоді.
 64. Альвеолярний біль: етіологія, клініка, лікування.
 65. Тактика лікаря при перфорації дна гайморової пазухи під час видалення зуба.
 66. Тактика лікаря при проштовхуванні зуба у верхньощелепну пазуху.
 67. Специфіка підготовки хворого із захворюванням крові до видалення зуба.
 68. Тактика лікаря при проштовхуванні зуба в тканини дна порожнини рота.
 69. Перелом зуба: методика видалення, необхідні інструменти.
 70. Видалення зуба з ракової пухлини: у хворого на гіпертонічну хворобу, інсульт, інфаркт міокарда.
 71. Видалення зуба з ракової пухлини: у хворого на лейкоз.
 72. Хронічні одонтогенні запальні вогнища у хворих із соматичною локальною та системною патологією. Тактика стоматолога.
 73. Хронічні одонтогенні запальні вогнища у хворих до та після операцій на черевній порожнині, грудній клітці. Тактика стоматолога.
 74. Причини перелому щелеп при видаленні зубів. Тактика лікаря.
 75. Профілактика аспірації зубів, перелому та вивиху н/щ під час видалення зубів.
 76. Хвороби прорізування зубів. Дистопія та ретенція. Клініка, діагностика. Показання та методики видалення зубів.
 77. Перикороніт. Причини, класифікація, клініка, діагностика, методики консервативного та хірургічного лікування.
 78. Етіологія, патогенез та класифікація запальних процесів у ЩЛД.
 79. Гострий, хронічний періодонтитт. Класифікація, клініка, діагностика і лікування.
 80. Хронічний гранулематозний періодонтит, клініка та діагностика. Види гранулеми, теорії походження епітелію в гранулемах.
 81. Хірургічні методи лікування хронічного періодонтиту. Резекція верхівки кореня. Показання, методика виконання, можливі ускладнення, їх профілактика.
 82. Хірургічні методи лікування хронічного періодонтиту. Гемісекція, ампутація, реплантація. Показання. Методика виконання. Можливі ускладнення та їх профілактика.
 83. Реплантація зуба: одномоментна і відстрочена, показання і протипоказання, методика операції, ускладнення. Типи з’єднання кореня зуба зальвеолою.
 84. Причини загострень хронічного періодонтиту, патогенез. Лікування, профілактика ускладнень.
 85. Періостити щелеп: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диференціальна Діагностика.
 86. Остеомієліт щелеп. Етіологія, теорії патогенезу, класифікація.
 87. Одонтогенний остеомієліт щелеп. Гостра стадія. Клініка, діагностика, лікування.
 88. Одонтогенний остеомієліт щелеп. Хронічна стадія. Клініка, діагностика. Консервативне лікування. Операція секвестректомії. Показання, терміни виконання та її методика. Профілактика ускладнень.
 89. Особливості клінічного перебігу одонтогеного остеомієліту н/щ і в/щ. Залежність від анатомо-топографічних особливостей. Ускладнення остеомієліту.
 90. Диференційна діагностика гострого періодонтиту, періоститу та остеомієліту щелеп.
 91. Особливості клінічного перебігу, діагностики і лікування неодонтогенного гострого остеомієліту щелеп.
 92. Гематогенний гострий остеомієліт в/щ: етіологія, клініка, ускладнення і лікування.
 93. Хірургічна анатомія клітковинного простору ЩЛД. Шляхи поширення одонтогенної інфекції.
 94. Абсцеси, флегмони ЩЛД. Запальні клінічні ознаки, прийом-діагностики. Принципи комплексного лікування.
 95. Абсцес щелепно-язикового жолобка, підязичної ділянки. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.
 96. Флегмони скроневої ділянки, підскроневої, крилопіднебінної ямок. Етіологія, патогенез, клініка; діагностика, лікування.
 97. Абсцеси, флегмони підочної та вилицевої ділянок. Причини, клініка, діагностика, лікування.
 98. Абсцеси, флегмони позащелепної, піднижньощелепного, крилоподібнощелепного, навкологлоткового клітковинних просторів. Їх хірургічна анатомія. Причини, клініка, діагностика, лікування.
 99. Абсцеси, флегмони підмасетеріального клітковинного простору. Хірургічна анатомія. Причини, клініка, діагностика, лікування.
 100. Абсцеси, флегмони щічної, привушно-жувальноі ділянки. Причини, хірургічна анатомія, клініка, діагностика, лікування.
 101. Абсцеси, флегмона язика. Причини, клініка, діагностика, лікування.
 102. Флегмона дна порожнини рота, гнилісно-некротична флегмона Жансуля-Людвіга. Хірургічна анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування.
 103. Одонтогенна та неодонтогенна флегмони ЩЛД: диференційна діагностика, особливості клінічного перебігу, лікування ускладнення
 104. Клініка, топографічна анатомія та лікування флегмони шиї.
 105. Загальне лікування флегмон ЩЛД. Виписати необхідні рецепти.
 106. Одонтогенний медіастеніт: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика.
 107. Диференційна діагностика одонтогенного медіастениту, хірургічне та медикаментозне лікування.
 108. Сепсис, інфекційно-токсичний шок. Етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.
 109. Тромбофлебіт вен обличчя, тромбоз печеристого синусу. Етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.
 110. Одонтогенний абсцес мозку, менінгіт. Етіологія, клінічна картина, лікування.
 111. Одонтогенний гайморит. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика. Консервативне та хірургічне лікування. Ускладнення та їх профілактика.
 112. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування артриту та артрозу скронево-нижньощелепного суглоба.
 113. Актиномікоз ЩЛД: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 114. Сифіліс ЩЛД: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 115. Туберкульоз ЩЛД: клініка, диференційна діагностика, лікування.
 116. Лімфаденіт ЩЛД: класифікація, клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 117. Фурункул та карбункул ЩЛД: класифікація, клініка, ускладнення та лікування.
 118. Гостре запалення слинних залоз: класифікація, клінічний перебіг, лікування.
 119. Слиннокам'яна хвороба: етіологія, клініка, ускладнення і лікування.
 120. Псевдопаротит Генценберга та паротит.
 121. Хронічне запалення слинних залоз: класифікація, клінічний перебіг, лікування.
 122. Системні захворювання слинних залоз: хвороба Мікуліча, синдром Шегрена.
 123. Нома. Етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Диференціина діагностика, ускладнення.
 124. Бешиха обличчя. Етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування. Диференціальна діагностика, ускладнення.
 125. Доброякісні пухлини м'яких тканин ЩЛД.
 126. Атероми: клініка, диференцшна діагностика, лікування.
 127. Ліпома ЩЛД: клініка, диференціина діагностика, лікування.
 128. Гемангіома ЩЛД: класифікація, клініка, лікування.
 129. Кавернозна гемангіома ЩЛД: диференціальна діагностика, лікування.
 130. Ретенційна кіста ЩЛД: клініка, діагностика, лікування.
 131. Дермоїдна кіста: клінічний перебіг, диференціина діагностика, лікування.
 132. Клініка та лікування радикулярної кісти н/щ.
 133. Фолікулярна кіста щелеп: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 134. Резидуальна кіста щелеп: етіологія, патогенез, диференційна діагностика, лікування.
 135. Парадентарна кіста щелеп: етіологія, патогенез, диференційна діагностика, лікування
 136. Клініка, диференціальна діагностика і лікування амелобластом щелеп.
 137. Одонтома щелеп: класифікація, диференціальна діагностика, лікування.
 138. Одонтогенні пухлиноподібні утворення: остеодисплазія, паратиреоїдна остедистрофія хвороба Педжета, еозинофільна гранулема.
 139. Периферична форма остеобластоми: особливості клінічного перебігу, діагностика, лікування.
 140. Центральна форма остеобластоми: клініка, рентгенологічна картина.
 141. Пухлини слинних залоз: класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 142. Біологічні особливості пухлинної клітини та дія на неї променевого опромінення, кріотерапії, гіпертермії.
 143. Біологічні особливості пухлинної клітини та дія на неї хіміопрепаратів, оксигенації, ультразвуку, гіпоксії.
 144. Імунологічні аспекти клінічної онкології. Імунотерапія хворих на злоякісні пухлини.
 145. Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини.
 146. Передракові захворювання і рак обличчя: етіологія, клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 147. Рак шкіри обличчя: особливості клінічного перебігу, лікування.
 148. Рак губи: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 149. Рак слизової оболонки порожнини рота: клініка, диференціийа діагностика, лікування.
 150. Рак язика: етіологія, патогенез, диференціальна діагностика, лікування.
 151. Рак слинних залоз: клінічний перебіг, диференціальна діагностика, лікування.
 152. Раки н/щ: етіологія, клініка, лікування.
 153. Рак в/щ, який розвивається з верхньої стінки гайморової пазухи: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 154. Рак в/щ, який розвивається з нижньої стінки гайморової пазухи: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 155. Рак в/щ, який розвивається з латеральної стінки гайморової пазухи: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 156. Рак в/щ, який розвивається з медіальної стінки гайморової пазухи: клініка, диференціальна діагностика, лікування.
 157. Саркома щелеп і м'яких тканин ЩЛД.
 158. Операція Крайля: суть, показання.
 159. Операція Ванаха: показання, суть.
 160. Предмет і завдання військової стоматології, щелепно-лицевої хірургії.
 161. Організація допомоги пораненим військовим Збройних Сил України в мирний та військовий час.
 162. Травматична хвороба: патогенез, класифікація, прогноз, перебіг, особливості, лікування, наслідки хвороби.
 163. Класифікація пошкоджень тканин ЩЛД.
 164. Загальна-характеристика, перебіг, діагностика пошкоджень обличчя та щелеп в мирний і військовий час.
 165. Безпосередні ускладнення щелепно-лицевих поранень, їх діагностика. Допомога на полі бою та на етапах медичної евакуації,
 166. Обсяг та зміст медичної допомоги пораненим в щелепно-лицеву ділянку в мирний та військовий час.
 167. Вогнепальні та невогнепальні пошкодження м'яких тканин обличчя: класифікація, перебіг, особливості хірургічної обробки.
 168. Види швів і шовних матеріалів. Пластичні шви: призначення та модифікації.
 169. Вогнепальні та невогнепальні пошкодження кісток ЩЛД: класифікація, діагностика, перебіг, допомога на етапах медичної евакуації.
 170. Рентгенологічні укладки для діагностики пошкоджень кісток лицевого черепа.
 171. Невогнепальні пошкодження в/щ за Ле-Фору, особливості клінічних проявів, діагностика, перебіг, допомога на етапах медичної евакуації.
 172. Тимчасова (транспортна) іммобілізація при пошкодженнях кісток ЩЛД, види, принципи, вимоги.
 173. Спеціалізована допомога при пошкодженнях щелеп.
 174. Назубні шини Тірегштедта та їх модифікації.
 175. Лабораторні шини та їх використання при пошкодженнях щелеп.
 176. Остеосинтез щелеп: показання, види, методи, обладнання, біологічні та біомеханічні принципи.
 177. Ортопедично-апаратний метод лікування пошкоджень щелеп та з їх дефектами: види, показання.
 178. Комбіновані пошкодження щелеп: особливості клінічного прояву та надання допомоги.
 179. Пошкодження вилицевих кісток: класифікація, особливості клінічного перебігу.
 180. Пошкодження кісток носа: класифікація, клініка.
 181. Передня та задня тампонада носа: показання, техніка.
 182. Комбіновані радіаційні пошкодження ЩЛД: класифікація, особливості перебігу, надання допомоги.
 183. Комбіновані хімічні пошкодження ЩЛД: класифікація, особливості перебігу, надання допомоги.
 184. Поєднані пошкодження лицевого та мозкового черепа: класифікація, особливості перебігу, діагностика ліквореї, принципи надання допомоги.
 185. Опіки обличчя: класифікація, особливості перебігу, надання допомоги на етапах медичної евакуації.
 186. Лікування наслідків опіків обличчя.
 187. Сучасна вогнепальна рана ЩЛД: особливості, лікування.
 188. Асфіксія при пошкодженнях тканин ЩЛД: класифікація, особливості клінічного перебігу. Надання допомоги хворим.
 189. Кровотеча при пошкодженнях тканин ЩЛД: класифікація, надання допомоги хворим.
 190. Запальні ускладнення пошкоджень ЩЛД: травматичний (вогнепальний та невогнепальний) остеомієліт, синусит. Перебіг, особливості лікування.
 191. Пошкодження язика, дна порожнини рота: особливості клінічного перебігу та надання допомоги.
 192. Пошкодження привушно-жувальної ділянки, привушної слинної залози: особливості клінічного перебігу та надання допомоги.
 193. Пошкодження шиї: особливості клінічного перебігу та надання допомоги.
 194. Сторонні тіла ЩЛД: етіологія, перебіг, способи видалення.
 195. Харчування поранених в ЩЛД. Види дієт. Методи годування. Догляд за пораненими.
 196. ЛФК та фізіотерапія при лікуванні поранених в ЩЛД.
 197. Воєнно-медична експертиза поранених в ЩЛД.
 198. Роль вітчизняних вчених у розвитку реконструктивно-відновної хірургії обличчя.
 199. Основні принципи, прийоми та види пластичних операцій на обличчі та щелепах.
 200. Шкірна пластика місцевими тканинами. Планування операцій (за Ю.К.Шимановським, О.О.Лімбергом).
 201. Усунення дефектів носа, губ, щік, підборіддя місцевими тканинами, клаптями на ніжці.
 202. Філатовське стебло та його застосування у відновній хірургії обличчя. Ринопластика за Ф.М.Хитровим.
 203. Вільна пересадка шкіри під час операцій на ЩЛД. Види шкірних трансплантатів, їх переваги та недоліки.
 204. Види та хірургічні методи лікування деформацій щелеп.
 205. Дефекти в/щ, н/щ: класифікація, клініка, лікування.
 206. Кісткова пластика щелеп: біологічні основи.
 207. Компресійно-дистракційний метод лікування деформацій та дефектів кісток обличчя. Досягнення вітчизняних вчених.
 208. Вторинні деформації верхньої губи та носа після ринохейлопластики. Клініка, лікування.
 209. Вторинні деформації в/щ, середньої зони обличчя після ураностафілопластики: Клініка, лікування.
 210. Мікросудинна хірургія та клапті з осьовим судинним малюнком у лікуванні дефектів і деформацій тканин обличчя.
 211. Остеогенна та остеоіндуктивна терапія в патології кісток обличчя.
 212. Передпротезної хірургії, стоматологічна імплантологія, види імлантів, хірургічні етапи імплантації.
 213. Лікування парезу та паралічу мімічних м'язів.
 214. Внутрішні порушення скронево-нижньощелепного суглоба. Класифікація, клініка, лікування.
 215. Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба. Класифікація, клініка, лікування.
 216. Контрактура н/щ. Клініка, діагностика, лікування.
 217. Хірургічне лікування больових синдромів обличчя.
 218. Ураження трійчастого нерва. Неврит, невралгія. Клініка, діагностика, лікування.
 219. Принципи естетичної хірургії обличчя.
 220. Сучасний стан черепно-щелепно-лицевої хірургії в світі та Україні. Майбутнє спеціальності.

 

Ортопедична стоматологія

 

 1. Ортопедична стоматологія. Визначення, мета, завдання. Історичні етапи та основні напрямки розвитку.
 2. Потреба та організація ортопедичної допомоги населенню України. Оснащення ортопедичних відділень, зуботехнічних лабораторій. Необхідна документація та правила її ведення.
 3. Діагностика в ортопедичній стоматології. Методи досліджень. Значення діагностичного процесу для вибору плану лікування.
 4. Визначення понять «артикуляція», «оклюзія» та їх значення для конструювання зубних протезів.
 5. Основні положення суглобової теорії артикуляції та її практичне значення.
 6. Основні положення сферичної теорії артикуляції та її практичне значення.
 7. Теорія артикуляційної рівноваги, основні положення.
 8. Групи жувальних м’язів. Явище узгодженого антагонізму, синергізму у роботі жувальних м’язів.
 9. Сагітальні та трансверзальні оклюзійні криві, їх значення в конструюванні штучних зубних рядів при виготовленні повних знімних протезів.
 • Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Апарати, які відтворюють її.
 • Методи реєстрації рухів нижньої щелепи та їх значення для конструювання повних знімних протезів.
 • Механізм рухів нижньої щелепи в сагітальному напрямі. Різцевий та суглобовий шляхи, їх взаємозв’язок.
 • Рухи нижньої щелепи в трансверзальному напрямі .
 • Фази жувальних рухів за Гізі.
 • Будова та функції скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС).
 • Анатомічні особливості СНЩС. Основні структурні елементи та їх функціональне значення.
 • Філогенетичні особливості СНЩС у людини. Взаємозв’язок між характером прикусу та елементами суглоба.
 • Анатомія зубів, зубних рядів. Анатомія оклюзійних поверхонь
 • Поняття про зубні, альвеолярні та базальні дуги. Фактори, що забезпечують стійкість зубів.
 • Артикуляційно-оклюзійні співвідношення фронтальних та бокових зубів.
 • Складові елементи пародонту, їх взаємозв’язок та функціональна спрямованість. Морфологічна та функціональна єдність елементів пародонту.
 • Будова й функції періодонту. Трансформація жувального тиску.
 • Анатомія зубоясенного з’єднання. Сучасні уявлення про адаптацію краю штучної коронки до маргінального пародонту.
 • Функціональні методи дослідження в ортопедичній стоматології та їх застосування.
 • Жувальна сила, жувальний тиск, жувальна ефективність. Методи їх визначення.
 • Статичні та динамічні методи визначення жувальної ефективності.
 • Рефлекси зубощелепної системи. Поняття про періодонтомускулярний, гінгівомускулярний та міостатичний рефлекси.
 • Дослідження пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів. Класифікації дефектів зубних рядів за А.І.Бетельманом та Кенеді. Їх значення для клініки ортопедичної стоматології.
 • Підготовка порожнин рота до зубного протезування. ЇЇ обсяг та значення.
 • Біль. Знеболення. Методи знеболення в ортопедичній стоматології.
 • Медичні та фармакологічні засоби проведення знеболення.
 • Психоемоційні та стресові реакції хворих під час стоматологічного прийому. Механізм болю.
 • Критичні стани при місцевому введені анестетиків. Клініка. Невідкладна допомога. Запобігання ускладненням.
 • Дезинфекція та стерилізація інструментів, відбитків. Методи запобігання поширенню інфекційних захворювань в стоматологічній клініці.
 • Відбитки та їх класифікація. Матеріали, які використовують для їх отримання.
 • Ускладнення при отримані відбитків та їх запобігання.
 • Вимоги, що ставляться до відбиткових матеріалів.
 • Класифікація дефектів коронки зуба за Блеком та Куриленко.
 • Показання та протипоказання до заміщення дефектів твердих тканин зубів вкладками.
 • Конструкції вкладок. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.
 • Фіксація незнімних протезів за допомогою вкладок.
 • Штифтові зуби. Показання та протипоказання до виготовлення штифтових конструкцій.
 • Вибір конструкції штифтових зубів залежно від клінічної ситуації.
 • Клініко-лабораторні етапи виготовлення штифтових зубів (Катц, Іл’їна-Маркосян, Ричмонд, Ахмедов, штифтовий зуб Логана).
 • Показання до заміщення дефектів твердих тканин передніх зубів вкладками. Принципи формування порожнин, конструкції вкладок.
 • Показання до заміщення дефектів твердих тканин бокових зубів вкладками. Формування порожнин, конструкції вкладок та їх фіксація.
 • Вимоги до штучних коронок. Помилки та ускладнення при їх виготовленні.
 • Показання до покриття зуба коронкою.
 • Класифікації коронок. Матеріали, що використовуються для виготовлення штучних коронок.
 • Показання та протипоказання для покриття зубів металевими штампованими коронками. Методика препарування зубів. Можливі ускладнення та їх запобігання.
 • Співвідношення краю коронки з тканинами маргінального пародонту. Ускладнення при подовженому та вкороченому краях коронки. Морфологічна картина.
 • Клініко-лабораторні етапи виготовлення штампованих металевих коронок.
 • Види штампування.
 • Комбіновані коронки. Клінічні показання до їх застосування. Методи виготовлення. Облицювальні матеріали.
 • Пластмасові коронки. Показання та протипоказання до їх застосування. Клініко-лабораторні етапи їх виготовлення.
 • Фарфорові коронки. Показання та протипоказання до їх застосування. Клініко-лабораторні етапи їх виготовлення.
 • Клініка часткової втрати зубів. Вибір конструкції протезів при часткових дефектах зубних рядів.
 • Мостоподібні протези. Показання та протипоказання до заміщення часткових дефектів зубних рядів мостовидними протезами.
 • Вимоги до опорних зубів при плануванні незнімних та знімних конструкцій зубних протезів.
 • Конструкції мостоподібних протезів. Показання до їх виготовлення (паяні, непаяні, литі). Їх переваги та негативні властивості.
 • Ускладнення, що можуть виникати при виготовленні протезів з різнорідних сплавів металів. Клінічні прояви, диференціальна діагностика, лікування і профілактика.
 • Клініко-лабораторні етапи виготовлення паяних мостоподібних протезів.
 • Клініко-лабораторні етапи виготовлення непаяних мостоподібних протезів.
 • Показання до виготовлення комбінованих коронок та мостоподібних протезів.
 • Облицювальні матеріали. Способи покращання фіксації облицювального матеріалу.
 • Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих мостоподібних протезів.
 • Способи виготовлення воскових репродукцій суцільнолитих каркасів. Способи компенсації усадки металів. Сплави металів, які використовуються для незнімних протезів. Вимоги до них.
 • Металокераміка. Показання та протипоказання до заміщення дефектів зубних рядів металокерамічними мостоподібними протезами.
 • Клініко-лабораторні етапи виготовлення металокерамічних зубних протезів.
 • Фактори, що забезпечують поєднання кераміки з металевим каркасом.
 • Класифікація фарфорових мас, їх складові компоненти.
 • Особливості приясенного препарування при виготовленні суцільнолитих конструкцій незнімних зубних протезів. Знеболення.
 • Показання до депульпування опорних зубів при виготовленні суцільнолитих конструкцій.
 • Технологічні етапи виготовлення металокерамічних конструкцій. Фактори, що забезпечують міцність керамічного облицювання.
 • Показання та протипоказання до заміщення дефектів твердих тканин фарфоровими вкладками. Види вкладок. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.
 • Способи ретракції крайових ясен. Способи та матеріали , що при цьому використовуються.
 • Естетика незнімного протезування. Акрилові та композитні коронки. Захист зубів після препарування в залежності від глибини препаровки.
 • Показання до виготовлення естетичних коронок. Методика їх виготовлення (композитні матеріали, фарфор, пластмаса).*
 • Порівняльна характеристика сучасних облицювальних матеріалів для виготовлення зубних протезів.
 • Фактори, що забезпечують фіксацію незнімних зубних протезів. Підготовка до фіксації. Матеріали.
 • Особливості протезування мостоподібними протезами при значному нахилі опорних зубів.
 • Показання до застосування незнімних протезів без препарування опорних зубів.
 • Ускладнення при незнімному протезуванні. Причини їх виникнення та методи запобігання.
 • Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота при частковій втраті зубів.
 • Види атрофії щелеп. Фактори, що спричинюють розвиток атрофії щелеп, та її клінічне значення.
 • Анатомічні утворення щелеп, що мають значення для фіксації знімних пластинкових протезів.
 • Дослідження слизової оболонки порожнини рота та врахування її анатомо-гістологічних особливостей при знімному протезуванні.
 • Піддатливість слизової оболонки порожнини рота (Суплі, Люнд).
 • Характеристика окремих ділянок слизової оболонки верхньої щелепи (буферні зони за Гавриловим).Практичне значення.
 • Конструкції сучасних знімних протезів, їх функціональна цінність.
 • Показання до заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними протезами.
 • Методи підготовки порожнини рота при виготовленні знімних протезів.
 • Межі часткових знімних протезів залежно від топографії дефектів зубних рядів.
 • Визначення та фіксація центральної оклюзії при I та II групах дефектів зубних рядів.
 • Методи визначення висоти центральної оклюзії та її фіксація при III групі дефектів зубних рядів.
 • Методи фіксації часткових знімних протезів.
 • Значення елементів анатомічної ретенції та її використання для фіксації знімних протезів.
 • Роль біофізичних та механічних методів укріплень знімних протезів.
 • Опорні зуби, їх вибір для фіксації часткових знімних протезів. Вимоги до опорних зубів.
 1. Кламерна лінія. Точкове, лінійне та площинне укріплення протезів.
 2. Фіксація, стабілізація та рівновага знімних протезів. Фактори, що їх забезпечують.
 3. Кламери, їх класифікація. Способи з’єднання кламерів з протезом.
 4. Безкламерні протези. Показання до їх застосування.
 5. Порівняльна характеристика часткових знімних, бюгельних та мостоподібних протезів.
 6. Правила постановки зубів у часткових знімних протезах.
 7. Постановка зубів на притоці та штучних яснах.
 8. Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Можливі помилки та шляхи їх усунення.
 9. Армування базису часткових знімних протезів. Показання. Технологія виготовлення.
 10. Здача й корекція часткових знімних протезів. Правила користування знімними пластинковими протезами.
 11. Показання та клінічні етапи виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом.
 12. Способи виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом.
 13. Телескопічне кріплення. Показання до застосування.
 14. Клініко-лабораторні етапи виготовлення знімних протезів з телескопічною системою кріплення.
 15. Особливості протезування хворих з наявністю одного зуба на щелепі. Особливості виготовлення протезів.
 16. Атачмени (затвори, шарніри).Класифікація. Показання до використання.
 17. Механізм перерозподілу жувального тиску при використанні атачменів.
 18. Показання та протипоказання до виготовлення часткових знімних протезів з замковими кріпленнями.
 19. Клініко-лабораторні етапи виготовлення знімних протезів на замкових кріпленнях.
 20. Вплив пластинкових знімних протезів на тканини порожнини рота. Класифікація, діагностика, клініка та лікування протезних стоматитів.
 21. Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами. Показання та протипоказання.
 22. Планування конструкції каркасів бюгельних протезів на діагностичних моделях.
 23. Правила виготовлення діагностичних моделей. Матеріали, планування конструкції протезів на діагностичних моделях.
 24. Вимоги до відбитків для виготовлення бюгельних протезів. Матеріали для їх одержання.
 25. Паралелометрія. Способи проведення. Види паралелометрів.
 26. Загальна кламерна лінія та її значення в плануванні каркаса бюгельного протеза.
 27. Калібрування діагностичних моделей, його значення для вибору конструкції кламерів та фіксації бюгельного протеза. Загальна кламерна лінія.
 28. Виготовлення каркасів бюгельних протезів на вогнетривких моделях. Дублювання моделей. Формувальні маси.
 29. Підготовка моделі до дублювання. Вогнетривкі маси. Технологія дублювання.
 30. Матеріали, що використовуються при виготовленні бюгельних протезів. Усадка сплавів металів та способи її компенсації.
 31. Конструкції опорних елементів та їх розміщення в каркасах бюгельних протезів залежно від клінічних умов.
 32. Припасування каркаса бюгельного протеза.
 33. Різновиди фіксуючих елементів бюгельних протезів. Конструкції, показання до застосування.
 34. Здача й корекція бюгельного протеза.
 35. Переваги та недоліки бюгельного протеза.
 36. Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату при повній втраті зубів.
 37. Способи фіксації повних знімних протезів.
 38. Фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних протезів. Фактори, що їх забезпечують.
 39. Дослідження порожнини рота хворого з повною втратою зубів.
 40. Класифікації беззубих щелеп та слизової оболонки протезного ложа (Келер, Шредер, Оксман, Суплі, Люнд).
 41. Рухома слизова оболонка. Поняття про нейтральну зону. Топографія нейтральної зони на верхній та нижній щелепі.
 42. Межі протезного ложа при виготовленні повних знімних протезів. Значення елементів анатомічної ретенції.
 43. Історія отримання функціональних відбитків з беззубих щелеп (Шрот, Момме, Курляндський).
 44. Класифікація функціональних відбитків при повній відсутності зубів, методики їх отримання. Матеріали.
 45. Виготовлення та припасування жорстких ложок на верхню й нижню щелепу за методикою Герб ста.
 46. Одномоментне виготовлення індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи (за методикою ЦІТО та З.С.Василенко).
 47. Отримання функціональних відбитків за допомогою воскових ложок.
 48. Класифікація функціональних відбитків за ступенем відтиснення слизової оболонки. Показання та клінічне значення. Матеріали.
 49. Вибір відбиткових мас для отримання функціональних відбитків.
 50. Методики отримання функціональних відбитків під жувальним тиском.
 51. Способи визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп у хворих з повною втратою зубів.
 52. Етапи визначення та фіксації центральної оклюзії при IV групі дефектів.
 53. Можливі помилки під час визначення та фіксації центральної оклюзії при IV групі дефектів, та способи їх виправлення.
 54. Основні положення проблеми артикуляції .Сферична теорія артикуляції та її основні положення. Основоположники та послідовники сферичної теорії. ЇЇ практичне значення.
 55. Суглобова теорія артикуляції. Основні положення ЇЇ представники. Практичне значення суглобової теорії для конструювання повних знімних протезів.
 56. Формування індивідуальних оклюзійних кривих відповідно до сферичної теорії артикуляції. Стандартні та індивідуальні сферичні поверхні.
 57. Внутрішньоротовий запис рухів нижньої щелепи. Феномен Христенсена.
 58. Методика Катца-Ефрона-Гельфанда для отримання індивідуальних оклюзійних кривих. Практичне значення.
 59. Методика Нападова-Сапожникова для формування індивідуальних оклюзійних кривих.
 60. Способи постановки зубів у повних знімних протезах. Види артикуляторів та оклюдаторів. Анатомічна постановка зубів Способи індивідуальної постановки зубів у повних знімних протезах.
 61. Технологія виготовлення базисів знімних пластинкових протезів. Базисні матеріали. Режими полімеризації пластмас. Пористість пластмас, її види, причини утворення.
 62. Компресійне та литне пресування .Переваги та недоліки.
 63. Перевірка конструкції повних знімних протезів, можливі помилки та способи їх усунення.
 64. Здача та корекція повних знімних протезів, фази адаптації до знімних протезів, їх характеристика. Гігієнічний догляд за знімними протезами.
 65. Механізми адаптації до повних знімних зубних протезів.
 66. Ускладнення знімного протезування, що зумовлені фізико-хімічними властивостями зубопротезних матеріалів та недоліками технологій.
 67. Особливості повторного протезування повними знімними протезами.
 68. Особливості протезування хворих геронтологічного віку.
 69. Зубощелепні деформації. Етіологія, патогенез. Клінічні форми.
 70. Способи усунення зубощелепних деформацій. Вирівнювання оклюзійної поверхні як підготовчий етап до протезування.
 71. Патологічне стертість зубів. Етіологія. Патогенез. Клінічні форми.
 72. Морфологічні зміни в зубних рядах та пародонті при патологічному стиранні зубів.
 73. Ортопедичне втручання при патологічному стиранні зубів, особливості ортопедичних втручань при компенсованих та некомпенсованих формах патологічного стирання.
 74. Ортопедичне лікування при локалізованих формах патологічного стирання зубів.
 75. Ортопедичне лікування при генералізованих формах патологічного стирання зубів.
 76. Ортопедичне втручання при патологічному стиранні зубів, ускладненому дисфункцією СНЩС.
 77. Методи обстеження пацієнтів із захворюванням пародонту.
 78. Значення лабораторних методів досліджень для оцінки стану пародонту.
 79. Одонтопарадонтограма за Курляндським. ЇЇ практичне значення. Аналіз одонтопародонтограм.
 80. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні вогнищевого пародонтиту.
 81. Сучасні засоби шинування при вогнищевому пародонтиті.
 82. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту при інтактних зубних рядах та їх  дефектах.
 83. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні пародонтозу (вибіркове зішліфовування твердих тканин зубів, депульпування зубів, ортодонтичне лікування).Показання, методики проведення.
 84. Поняття про функціональну патологію. Резервна та залишкова потужність пародонту.
 85. Поняття про травматичну оклюзію (первинна та вторинна). Етіологія, патогенез, клініка. Наслідки травматичної оклюзії.
 86. Прямий та відображений травматичні вузли. Етіологія, клініка та лікування.
 87. Значення стабілізації зубів у комплексному лікуванні пародонтиту. Види стабілізації зубних рядів та способи її досягнення.
 88. Загальна характеристика шин, що використовуються при ортопедичному лікуванні захворювань пародонту. Класифікація. Вимоги до шин.
 89. Незнімні шини. Показання та протипоказання до застосування. Види незнімних шин.
 90. Особливості незнімних зубних протезів, що використовуються при протезуванні хворих на пародонтит і пародонтоз.
 91. Тимчасове шинування. Показання й методи проведення.
 92. Знімні шини. Показання та протипоказання до виготовлення знімних шин.
 93. Особливості виготовлення знімних шин при захворюваннях тканин пародонту.
 94. Конструкції знімних шин. Клініко-лабораторні етапи виготовлення. Паралелометрія при виготовленні суцільнолитих знімних шин.
 95. Безпосереднє протезування. Клініко-лабораторні етапи виготовлення безпосередніх протезів.
 96. Показання до застосування безпосереднього протезування.
 97. Раннє та відстрочене протезування. Показання. Методики проведення.
 98. Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС).Етіологія. Класифікація захворювань СНЩС за Петросовим та Хватовою.
 99. Методи обстеження хворих із захворюваннями СНЩС. Функціональні проби, їх значення для постановки діагнозу.
 100. Рентгенологічне дослідження СНЩС та його значення для встановлення остаточного діагнозу .
 101. Синдром больової дисфункції СНЩС. Етіологія, патогенез, клініка. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні хворих.
 102. Диференціальна діагностика синдрому больової дисфункції СНЩС з іншими стоматоневрологічними станами щелепно-лицевої ділянки.
 103. Вивих та підвивих СНЩС. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагностика. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні.
 104. Стійкі функціональні зміщення нижньої щелепи. Етіологія патогенез, лікування.
 105. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування дисфункціональних станів СНЩС.
 106. Артрити та артрози СНЩС. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагностика. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні.
 107. Парафункції жувальних м’язів (бруксизм). Значення в патогенезі патологічних станів зубощелепної ділянки ( патологічне стирання, захворювання СНЩС).
 108. Імплантація. Показання та протипоказання до її проведення. Значення імплантації в зубному протезуванні.
 109. Обстеження хворих, яким планується виготовлення імплантатів. Планування оперативного втручання. Діагностичні моделі. Особливості протезування.
 110. Види імплантатів. Методики оперативних втручань. Особливості конструкцій зубних протезів з опорою на імплантатах.
 111. Використання субперіостальних імплантатів для створення штучних опор для зубних протезів. Показання. Догляд за зубними протезами на імплантатах (гігієна порожнини рота).
 112. Алергічні прояви в порожнині рота на різні матеріали, що використовуються в зубному протезуванні. Патогенез, клініка,  надання допомоги. Методи запобігання.
 113. Гальванізм та гальваноз. Фактори, що спричинюють їх виникнення.
 114. Патогенез, клінічні проявлення гальванізму та гальванозу. Надання допомоги, профілактика.
 115. Щелепно-лицева ортопедія та щелепно-лицьове протезування підвищеної складності. Визначення, мета та завдання, етапи розвитку.
 116. Обсяг ортопедичної допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку на етапах медичної евакуації.
 117. Основні принципи етапного лікування поранених у голову та шию.
 118. Організація та обсяг ортопедичної допомоги, що надається військовослужбовцям та членам їх сімей у мирний час.
 119. Комплектно-табельне зубопротезне оснащення стоматологічних закладів ЗП,ЗТ-1, ЗТ-2, ЗТ-3 та їх можливості.
 120. Організація стоматологічної ортопедичної допомоги у військовому районі. Надання медичної допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку на полі бою, МПБ,МПП та ОМедБ.
 121. Класифікація щелепно-лицевих апаратів, що застосовуються для лікування поранених та хворих. Іх характеристика.
 122. Механізм зміщення уламків при вогнепальних переломах та його значення в діагностиці й лікуванні переломів щелеп.
 123. Класифікація переломів верхньої щелепи. Особливості та механізм зміщення фрагментів.
 124. Етіологія, клініка, особливості діагностики, класифікації переломів верхньої щелепи.
 125. Етіологія, клініка, особливості діагностики, класифікації переломів нижньої щелепи.
 126. Механізм зміщення уламків при невогнепальних переломах та його значення в діагностиці переломів щелеп.
 127. Лігатурне шинування зубів, показання, способи, що застосовуються на етапах медичної евакуації.
 128. Вогнепальні переломи щелеп, їх особливості. Класифікація вогнепальних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки.
 129. Показання, протипоказання та методика виготовлення шин Тігерштедта на етапах медичної евакуації.
 130. Лікування переломів щелеп без зміщення уламків за допомогою гнутих дротяних шин. Помилки при шинуванні, можливі ускладнення.
 131. Стандартні транспортні шини та показання до їх застосування у військовому районі.
 132. Показання до застосування та методика виготовлення шин Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта пораненим у щелепно-лицеву ділянку в ортопедичному відділенні стоматологічного загоні фронту.
 133. Показання до однощелепної та міжщелепної фіксації уламків у поранених з переломами щелеп.
 134. Ортопедичне лікування переломів щелеп без зміщення уламків на тиловій госпітальній базі з використанням комплектно-табельного обладнання.
 135. Ортопедичне лікування поранених у щелепно-лицеву ділянку з переломами беззубих щелеп у ВПСХГ (голова, шия, хребет).
 136. Двосторонній ментальний ментальний перелом нижньої щелепи. Клініка, ортопедичне лікування. Етап евакуації, де може бути надана спеціалізована допомога.
 137. Клініка та ортопедичне лікування односторонніх переломів у ділянці кута нижньої щелепи в госпіталі для легко поранених.
 138. Ортопедичне лікування переломів щелеп із зміщенням уламків у сагітальному напрямі в ВПСХГ (голова, шия, хребет).
 139. Ортопедичне лікування переломів щелеп із стійким зміщенням уламків у трансверзальному напрямку.
 140. Формувальні апарати, що застосовуються при пластиці м’яких тканин обличчя в обсязі спеціалізованої допомоги пораненим.
 141. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні поранень та пошкоджень м’яких тканин обличчя й щелеп. Особливості надання ортопедичної допомоги при променевих ураженнях.
 142. Щелепно-лицеві протези, що застосовуються після резекції верхньої щелепи. Конструкції апаратів та методи їх виготовлення.
 143. Ортопедичне лікування після різних видів резекції нижньої щелепи.
 144. Безпосереднє протезування після резекції щелеп.
 145. Переломи нижньої щелепи з уламками, що не зрослися. Клініка, ортопедичне лікування. Етіологія. Патологічна анатомія несправжнього суглоба.
 146. Фіксаційні апарати при остеопластиці нижньої щелепи у поранених у щелепно-лицеву ділянку і хворих.
 147. Природжені та набуті дефекти твердого й м’якого піднебіння. Клініка, методи ортопедичного лікування.
 148. Ортопедичне втручання при дефектах твердого піднебіння в поранених при наданні спеціалізованої медичної допомоги.
 149. Ектопротези, способи їх виготовлення та фіксації .
 150. Протезування поранених у щелепно-лицеву ділянку з уламками, що неправильно зрослися, в ортопедичному відділенні стоматологічного загону фронту.
 151. Несправжні суглоби. Діагностика .Види протезів, особливості їх виготовлення.
 152. Контрактури. Класифікація. Патогенез. Апарати, що застосовуються при лікуванні.
 153. Мікростомія та особливості протезування поранених щелепно-лицеву ділянку.
 154. Механотерпія. Показання. Конструкції апаратів. Застосування.
 155. Анкілози. Етіологія, клініка, ортопедичне лікування, профілактика.
 156. Профілактика та ортопедичне лікування контрактур у поранених у щелепно-лицеву ділянку поранених та хворих після опіків.
 157. Травми окремих зубів, альвеолярних відростків у дітей та дорослих. Особливості ортопедичного лікування. Етіологія, клініка. Особливості діагностики та класифікації переломів верхньої щелепи.

 

Дитяча стоматологія

 

 1. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота новонародженого. Вплив штучного вигодовування на формування патологічних видів прикусу.
 2. Поняття про норму в ортодонтії. Ортогнатичний прикус, його характеристика. Ключі оклюзії за Е. Енглем та Ендрюсом.
 3. Фізіологічні та патологічні види прикусів. Періоди становлення висоти прикусу. Значення симптому Цилінського у процесі формування постійного прикусу.
 4. Клінічні методи обстеження дітей із зубощелепними аномаліями і деформаціями. Антропометричні методи обстеження ортодонтичних хворих.
 5. Біомеханіка переміщення зубів при ортодонтичному лікуванні. Класифікація сил, що використовуються при ортодонтичному лікуванні. Сили по А.М. Шварцу.Теорії перебудови тканин пародонту (Флюренса, Кінгслея-Валькгофа та Опенгейма). Сучасні теорії перебудови тканин пародонту під впливом ортодонтичної апаратури.
 6. Класифікації ортодонтичної апаратури. Методи лікування ортодонтичних пацієнтів.
 7. Апаратурне лікування. Функціонально-діюча апаратура. . Механічно-діюча апаратура.
 8. Аномалії окремих зубів. Діастема. Аномалії кількості зубів.
 9. Аномалії прорізування зубів. Аномалії положення зубів.
 10. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика.
 11. Клініка та діагностика дистального прикусу. Комплексне лікування дистального прикусу.
 12. Мезіальний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика.
 13. Глибокий прикус. Етіологія, патогенез, профілактика.
 14. Відкритий прикус. Етіологія, патогенез профілактика.
 15. Перехресний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика, клініка та діагностика.
 16. Класифікації зубо-щелепно-лицевих деформацій і аномалій за Енглем та А.Я. Катцем.
 17. Особливості росту і формування щелепних кісток людини у віковому аспекті.
 18. Основні біологічні фактори, які забезпечують ріст і формування зубо-щелепного апарату.
 19. Морфологічна і функціональна характеристика тимчасового прикусу.
 20. Симптом “сходинки” (Цилінського) і його діагностичне значення.
 21. Особливості жувальних і мімічних м’язів у дітей
 22. Анатомо-фізіологічні особливості ортогнатичного прикусу в тимчасовому і постійному його періодах.
 23. Вплив ортодонтичної апаратури на тканини і органи жувального апарату.
 24. Роль патології верхніх дихальних шляхів і рахіту в розвитку деформацій прикусу, методи їх профілактики.
 25. Роль штучного годування в розвитку аномалій прикусу.
 26. Анатомічна й функціональна характеристика фізіологічних прикусів.
 27. Морфо-функціональна характеристика молочного прикусу.
 28. Шкідливі звички у дітей, їх роль в патогенезі зубо-щелепних деформацій.
 29. Гімнастика мімічних і жувальних м’язів, як метод профілактики та лікування зубо-щелепних аномалій і деформацій.
 30. Морфологічні і функціональні порушення в жувальному апараті при зубо-щелепних аномаліях та деформаціях.
 31. Особливості ортодонтичного лікування дистального прикусу в постійному періоді у дітей і дорослих. Можливі ускладнення. Показання до видалення зубів і інших хірургічних втручань.
 32. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика і лікування мезіального прикусу в тимчасовому періоді. Роль спадковості у виникненні даної аномалії.
 33. Етіологія, патогенез, клініка, профілактика, діагностика і лікування відкритого прикусу у тимчасовому періоді. Роль нормалізації носового дихання у прогнозі ортодонтичного лікування.
 34. Особливості лікування перехресного прикусу в постійному періоді.
 35. Клінічно-діагностичні проби Ешлера-Бітнера. Їх значення.
 36. Клінічно-діагностичні проби Л.В. Ільїної-Маркосян. Їх значення.
 37. Хірургічні втручання в комплексному лікуванні ортодонтичних хворих.
 38. Методи стимуляції ортодонтичного лікування (хірургічні, фізіотерапевтичні, біологічні), їх суть, вікові показання.
 39. Фізіотерапевтичні методи стимуляції ортодонтичного лікування: (електрофульгурація, механізм дії, показання, протипоказання до застосування).
 40. Показання до апаратурного, хірургічного та комбінованого методів лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій у дітей різного віку.
 41. Особливості техніки інфільтраційного та провідникового знеболювання у дітей різного віку на верхній щелепі. Ускладнення, їх попередження та лікування.
 42. Особливості техніки інфільтраційного та провідникового знеболювання у дітей різного віку на нижній щелепі. Ускладнення, їх попередження та лікування.
 43. Особливості видалення  тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку на верхній щелепі.
 44. Особливості видалення тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку на нижній щелепі.
 45. Загальні та місцеві ускладнення під час та після видалення зубів у дітей, методи їх лікування та профілактика.
 46. Запальні одонтогенні кісти щелеп від тимчасових та постійних зубів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування, профілактики.
 47. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування гострого епідемічного паротиту
 48. Клінічні ознаки та закономірності перебігу гострих одонтогенних і неодонтогенних лімфаденітів.
 49. Специфічні запальні процеси (туберкульоз, актиномікоз, сифіліс). Прояви в порожнині рота.
 50. Клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика та лікування флегмон, розташованих навколо верхньої щелепи.
 51. Клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика та лікування флегмон, розташованих біля нижньої щелепи.
 52. Клінічні прояви, діагностика та лікування фурункула, карбункула щелепно-лицевої ділянки.
 53. Особливості клінічних проявів гострого одонтогенного остеомієліту, медикаментозне та хірургічне лікування, профілактика захворювання.
 54. Особливості гістологічної будови, клініко-рентгенологічні форми одонтоми.
 55. Травматичні пошкодження м'яких тканин: забій, гематома, рани. Діагностика, клініка, лікування.
 56. Клініко-рентгенологічні форми хронічного одонтогенного остеомієліту.
 57. Причини розвитку, клініка, діагностика та лікування гострих гематогенних остеомієлітів щелеп.
 58. Гострі артрити скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). Клініка, діагностика, диференційна діагностика методи лікування.
 59. Хронічні артрити СНЩС. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.
 60. Комплексне лікування хронічних артритів СНЩС. Ускладнення, наслідки хронічних артритів СНЩС.
 61. Клініко-рентгенологічна картина одонтогенних запальних кіст щелеп.
 62. Діагностика та диференційна  діагностика одонтогенних запальних кіст щелеп.
 63. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування гострого неепідемічного паротиту.
 64. Комплексне лікування гострих паротитів.
 65. Гострі та хронічні калькульозні субмаксиліти. Клініка, діагностика, диференційна діагностика та їх лікування.
 66. Хронічний паренхіматозний сіалоденіт. Клініко-рентгенологічна характеристика та лікування.
 67. Комплексне лікування хронічних сіалоденітів.
 68. Класифікація травматичних пошкоджень м`яких тканин ЩЛД та клінічна картина ран м’яких тканин ЩЛД у дітей.
 69. Особливості клінічного перебігу та принципи лікування ран, що проникають у порожнину рота.
 70. Клінічна картина та лікування ран з дефектами м'яких тканин ЩЛД. Протиправцева вакцинація.
 71. 71. Анестетики та їх застосування у дітей при знеболенні м’яких тканин у дітей.
 72. Особливості ПХО та лікування укушених ран. Антирабічна вакцинація. Показання до її проведення.
 73. Класифікація та клініка коротких вуздечок губи.
 74. Лікування коротких вуздечок губ.
 75. Класифікація та клініка коротких вуздечок язика.
 76. Принципи та методи лікування коротких вуздечок язика.
 77. Причини розвитку, особливості діагностики, клініки та лікування гострого одонтогенного періоститу щелеп.
 78. Диференційна діагностика гострого одонтогенного періоститу та остеомієліту щелеп.
 79. Причини розвитку, диференційна діагностика та особливості клінічного перебігу, лікування хронічних періоститів щелеп.
 80. Незрощення губи .Класифікація. Клініка. Лікування
 81. Множинний карієс зубів у дітей. Основні причини. Принципи і план лікування. Ендогенна профілактика карієсу препаратами фтору. Показання, визначення, дози, механізм дії фтору.
 82. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика карієсу тимчасових зубів у дітей. Принципи лікування.
 83. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика карієсу постійних зубів у дітей. Принципи лікування.
 84. Тактика лікування травми зубів на рівні емалі та дентину. Прогноз.
 85. Флюороз зубів. Ендемічні зони. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 86. Гіпоплазія емалі. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 87. Класифікація пульпітів тимчасових та постійних зубів у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 88. Методи лікування пульпітів тимчасових та постійних зубів у дітей.
 89. Класифікація періодонтитів тимчасових та постійних зубів у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 90. Методи лікування пульпітів та періодонтитів тимчасових та постійних зубів у дітей.
 91. Рентгенологічні стадії формування кореня постійних зубів. Диференційна діагностика несформованого кореня і гранулеми. Особливості лікування пульпітів та періодонтитів постійних зубів з незавершеним формуванням коренів.
 92. Хвороби пародонту у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
 93. Гострий герпетичний стоматит у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 94. Дистрофічно-запальні зміни пародонту у дітей при Х-гістіоцитозах (еозинофільна гранулема, хвороби Хенда-Крісчена-Шіллера, Гоше, Німанна-Піка, Лєттерера-Зіве). Клініка, діагностика, лікувальна тактика.
 95. Кандидози у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 96. Багатоформна ексудативна еритема. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Лікування. Механізм дії застосовуваних лікарських засобів.
 97. Прояви у порожнині рота при гострих інфекційних захворюваннях у дітей: кір, скарлатина, дифтерія. Діагностика, лікувальна тактика.
 98. Гігієнічні індекси. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за Федоровим-Володкіною, Гріном-Вермільоном, Сілнес-Лоу.
 99. Предмети гігієни порожнини рота. Класифікація. Показання до застосування.
 100. Екзогенна профілактика карієсу препаратами фтору. Методика проведення, оцінка ефективності. Механізм дії.
 101. Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів, показання, методики. Герметики: класифікація, склад, властивості.

102 Види та методи ендогенної профілактики карієсу зубів у дітей. Планування профілактики карієсу зубів у залежності від виразності факторів карієсогенної ситуації. Взаємодія з лікарем-педіатром.

 1. Анатомічна будова тимчасових зубів. Анатомічна будова постійних зубів у дітей.
 2. Класифікація пломбувальних матеріалів. Вибір стоматологічних матеріалів для лікування карієсу в постійних зубах у дітей.
 3. Склоіономерні цементи. Склад, основні властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка приготування та пломбування.
 4. Композиційні матеріали хімічного тверднення. Види, основні властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка приготування та пломбування.
 5. Фотополімерні композиційні матеріали. Види, основні властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка пломбування.
 6. Фото полімерні композиційні матеріали. Етапи пломбування постійних зубів у дітей.
 7. Зубна бляшка. Її будова, механізми утворення, вплив на емаль зуба.
 8. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. Їх попередження та усунення.
 9. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.
 10. Розвиток, структура та функції періодонту. Будова періодонту в зубах з несформованим коренем. Зона росту. Її будова, рентгенологічна характеристика. Диференційна діагностика з хронічним періодонтитом.
 11. Імпрегнаційний метод лікування карієсу тимчасових зубів. Показання, методика виконання. Прописи лікарських засобів, що застосовуються. Сучасні пломбувальні матеріали, що застосовуються при лікуванні карієсу тимчасових зубів. Їх вибір в залежності від стадії розвитку зуба.
 12. Лікування карієсу тимчасових зубів шляхом препарування та пломбування. Сучасні техніки препарування тимчасових зубів (ART –методика, методика хіміко-механічного видалення каріозного дентину).
 13. Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий амелогенез. Клініка, діагностика, тактика лікування.
 14. Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий дентиногенез, синдром Стентона-Капдепона. Клініка, діагностика, тактика лікування.
 15. Диференційна діагностика початкових форм карієсу, гіпоплазії та флюорозу постійних зубів у дітей.
 16. Розвиток та анатомо-гістологічна будова пульпи зуба. Морфо-функціональні особливості будови пульпи тимчасових і постійних зубів в залежності від етапу розвитку зуба.
 17. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
 18. Індекси карієсу. Визначення кислотостійкості емалі (ТЕР-тест, КОШРЕ-тест, CRT-тест).
 19. Методи лікування пульпітів та періодонтитів тимчасових та постійних зубів у дітей.
 20. Гіпоплазія емалі. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 21. Кандидози у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.
 22. Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів, показання, методики. Герметики: класифікація, склад, властивості.
 23. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

 

Рекомендована література

 

Терапевтична стоматологія

 

 1. Авдєєв І.П. Актуальне законодавство в стоматології / І.П. Авдєєв, Т.В. Бяглик, Т.В. Накряха. – Харків: Авеста, 2009.– 544 с.
 2. Антоненко М.Ю., Борисенко А.В., Несин О.Ф., Рахній Ж.І., Сідельнікова Л.Ф. Захворювання слизової оболонки порожнини рота від теорії до практики. Довідник лікаря-стоматолога. К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. – 648 с.
 3. Белоклицкая Г.Ф., Волинская Т.В. Азбука ручного скейлинга: пособие.-К.,2011.-68 с.
 4. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов / А.В. Борисенко – М.: Книга плюс, 2005. – 527 с.
 5. Галузевий медико-економічний стандарт надання стоматологічної допомоги на I, II та ІІІ рівнях: Амбулаторна допомога / [К.М. Косенко, Ю.М. Бахуринський, В.Я. Скиба та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2000. – 384 с.
 6. Готь І.М. Невідкладні стани та допомога при них в практиці лікаря-стоматолога / І.М. Готь. – Львів, 1996. – 102 с.
 7. Данилевський М.Ф. Захворювання слизової оболонки порожнини рота / М.Ф. Данилевський, О.Ф. Несин, Ж.І. Рахній. – К., 1998. – 408 с.
 8. Дерматостоматити / Г.С. Чучмай, Л.О. Цвих, С.С. Різник, Б.С. Гриник. – Львів, 1998. – 136 с.
 9. Довідник з ендодонтії / За ред. О.В. Павленко.-Симферополь, 2010.- 326 с.
 10. Заболотний Т.Д., Борисенко А.В., Пупін Т.І. Запальні захворювання пародонта. Львів: ГалДент, 2013. – 206 с., 233 іл.
 11. Кльомін В.А. Комбіновані зубні пломби / В.А. Кльомін, А.В. Борисенко, П.В. Іщенко: навчальний посібник. – Харків: Фарматек. – 2010. – 335 с.
 12. Ковальов Є.В. Обстеження хворого та діагностика одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології: навчально-методичний посібник / Є.В. Ковальов, І.Я. Марченко, М.А. Шундрик. – Полтава, 2005. – 124 с.
 13. Ковальов Є.В. Періодонтит: навчальний посібник / Є.В. Ковальов, М.А. Шундрик, І.Я. Марченко. – Полтава, 2004. – 161 с.
 14. Ковальов Є.В. Пульпіт. Патоморфологія. Клініка. Лікування: учбов. посібник / Є.В. Ковальов, В.М. Петрушанко, А.І. Сидорова. – Полтава, 1998. – 119 с.
 15. Кухта С.Й. Пародонтологія. Принципи комплексного лікування захворювань пародонта / С.Й. Кухта. – Львів: Світ, 1995. – 53 с.
 16. Куцевляк В.Ф., Лахтін Ю.В. Індексна оцінка пародонтального статусу / В. Ф. Куцевляк, Ю. В. Лахтін : навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВВП «Мрія», 2015. - 104 с.
 17. Мащенко І.С. Запальні та дистрофічні захворювання пародонта: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: АРТ-Прес, 2003. – 241с.
 18. Мащенко І.С. Лікування і профілактика карієсу зубів: навчальний посібник / І.С.Мащенко, Т.П. Кравець. – Дніпропетровськ: АРТ-Прес, 2003. – 307с.
 19. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування /Г.М. Мельничук, М.М. Рожко, Л.В. Завербна.– Івано-Франкуівськ, 2011.– 391с.
 20. Мельничук Г.М. Практична одонтологія: курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту: навчальний посібник / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2003. – 392 с.
 21. Неотложные состояния на амбулаторном приеме у стоматолога: Учеб.пособие / И.Г. Купновицкая и др.- Винница, 2010.-272 с.
 22. Нідзельський М. Я. Семіологія в стоматології : Навч. пос. / М. Я. Нідзельський, Є. Г. Шиян, М. Д. Король, Н. В. Цветкова, В. В. Савченко. – Полтава : ФОП Мирон І.А., 2017. – 188 с.
 23. Ніколішин А.К. Флюороз зубів / А.К. Ніколішин. – Полтава, 1999. – 135с.
 24. Основы клинической стоматологии: Руководство/ Под ред. А.К. Иорданишвили.- М., 2010.- 460 с.
 25. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс): навч. посібник / [М.Ф. Данилевський, А.П. Грохольський, А.М. Політун та ін.] / За ред. М.Ф. Данилевського – Львів: Світ, 1993. – 184 с.
 26. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія”, „терапевтична стоматологія”, „хірургічна стоматологія”, „ортодонтія”, „дитяча терапевтична стоматологія”, „дитяча хірургічна стоматологія”: Нормативне виробничо-практичне видання. – К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2007. – 236 с.
 27. Рибалов О.В., Пародонтит: діагностика та комплексне лікування / О.В. Рибалов, І.Ю. Литовченко. – Полтава, 2000.– 159 с.
 28. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с.
 29. Терапевтична стоматологія / За    ред.    проф.    А.К. Ніколішина.− Вінниця: Нова Книга, 2012.−
 30. Терапевтична стоматологія: обладнання та інструментарій / [В.І. Герелюк, Н.В. Нейко, В.В. Материнський, О.П. Кобрин: навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2002. – 95 с.
 31. Терапевтична стоматологія: підручник у 2 т. / [А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко та ін.] / За редакцією А.К. Ніколішина. – Т.1. – Вид. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 392 с.
 32. Терапевтична стоматологія: підручник у 2 т. / [А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко та ін.] / За редакцією А.К. Ніколішина. – Т.2. – Вид. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 280 с.
 33. Терапевтична стоматологія: підручник у 4 т. Фантомний курс / [М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенка. – Т 1. – К.: Медицина, 2009. – 400 с.
 34. Терапевтична стоматологія: підручник у 4-х т. Захворювання пародонта / [М.Ф.Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенко. Т. 3. – К.: Медицина, 2008. – 616 с.
 35. Терапевтична стоматологія: підручник у 4-х т. Захворювання слизової оболонки порожнин рота / [М.Ф.Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенко. Т. 4. – К.: Медицина, 2010. – 640 с.
 36. Фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник / В.І. Герелюк, Н.В. Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. Материнський. – Івано-Франківськ, 2001. – 58 с.
 37. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту / М.Ф. Данилевський, М.А. Мохорт, В.В. Мохорт. – К.: Здоров’я, 1991. – 264 с.

 

Хірургічна стоматологія

 

 1. Афанасьев В.В. Хирургическая стоматология. – Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 880 с.
 2. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия  черепно-челюстно- лицевой области: Учебное пособие,-3-е изд., перераб. И доп.-М.,2003.-456 с.
 3. Бернадський Ю.Й. Основи щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології. К. Спалах, 2003.- 512 с.
 4. Горішний Б.М., Рибалов О.В., Саяпіна Л.М. Щелепно-лицьова хірургія екстремальних ситуащй. - Полтава, 2000. - 221 с.
 5. Маланчук В.А., Маммадев А. Непосредственная дентальная имплантация: учеб.изд. - К., 2008.- 157 с.
 6. Маланчук В.О., Копчак А.В. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження щелепно-лицевої ділянки та шиї / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2008. – 320 с.
 7. Неотложные состояния на амбулаторном приеме у стоматолога: Учеб.пособие / И.Г. Купновицкая и др.- Винница, 2010.-272 с.
 8. Панчишин М., Готь И., Масний З. Неотложные состояния в стоматологической практике. - Львов: Гал Дент, 2000. - 42 с.
 9. Рузін Г.П., Дмитрієва А.А., Стоян О.Ю. Хірургічнастоматологія і схемах і таблицях: Навч.посібник.- 2-е вид., доправ. І доп.- Вінниця, 2007.- 112 с.
 10. Сабо Д. Хирургия полости рта и челюстно-лицевой области: Учеб.пособие.- К., 2005.- 302 с.
 11. Соловьев М.М. Пропедевтика хирургической стоматологии: Учеб.пособие.- М., 2007.- 264 с.
 12. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. - К.: Червона Рута-Турс, 2004. - 1061 с.
 13. Тимофеев А.А. Тесты контроля знаний по специальности «Челючтно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология» : Учеб.пособие.-5-е узд., перераб. и доп. К., 2010.- 256 с.
 14. Тимофєєв О.О. Щелепно-лицевахірургія: Підручник.- К., 2011.- 752 с.
 15. Ткаченко П.І.,  Білоконь С.О., Митченок М.ПГуржій О.В. Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки у дітей. Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів, хірургів-стоматологів, дитячих стоматологів та лікарів-стоматологів. Чернівці: БДМУ  -  192 с.
 16. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: Национальное руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева.- М., 2010.- 982 с.

 

Ортопедична стоматологія

 

 1. Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. Материалы и технологии в ортопедической стоматологии. – Учебник. – М.: Медицина, 2002. – 208 р.
 2. Аболмасов А.Г., Аболмасов Н.Н. Ортопедическая стоматология. – М.: Мед. Пресс-информ, 2002. – 576 с.
 3. Власенко А.З., Стрелковський К.М. Зуботехнічне матеріалознавство /За ред. професора Фліса П.С. – К.:Здоров’я, 2004. – 332 с.
 4. Збірник алгоритмів практичних навичок і вмінь до практично орієнтованого державного іспиту за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»: Навч.посібник / Л.Д.Чулак, К.М.Косенко, А.Г.Гулюк та ін.; За заг. ред. Л.Д.Чулака. – Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2004. – 264 с. – Рос. мова.
 5. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Качалов Р.Х., Лихота А.М. Військова ортопедична стоматологія. – К.: ВСВ «Медицина». -2013. -312с.
 6. Клемин В.А. Ортопедическая стоматология. Учебное пособие /В.А.Клемин, В.Е.Жданов. –К.: ВСИ «Медицина», 2010. -224с.
 7. Макєєв В.Ф., Ступницький Р.М. Теоретичні основи ортопедичної стоматології (навчальний посібник). –Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2010, -394 с.
 8. Наумов С.А. Бюгельні протези (основні конструктивні елементи): підруч. – 467 с.
 9. Неотложная помощь в стоматологии / В.А.Клемин, А.В.Павленко, В.Н.Арендарюк и др. Под ред. В.А.Клемина. –Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. -144с.
 10. Неспрядько В.П., Куц П.В. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. – Харків: ВПП «Контракт», 2009. – 292.
 11. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.
 12. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Зубопротезна техніка. – К.: Книга плюс, 2006. – 543 с.
 13. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. – К.: Книга плюс, 2003. – 552 с.
 14. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. – К.; Книга плюс, 2006. – 544 с.
 15. Техніка виготовлення знімних протезів : підручник / П.С. Фліс, Т.М. Банних. - К.: Медицина, 2008. - 256 с.
 16. Фліс П.С., Банник Т.М.Техніка виготовлення знімних протезів.-К.: Медицина. – 2008. – 254.
 17. Чулак Л.Д., Шутурмінський В.Г. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення зубних протезів. Одеса. Одеський мед. університет,  2009р., 318с.
 18. Шварц А.Д. Биомеханика и окклюзия зубов. - М.: Медицина, 1999. - 208 с.

 

Дитяча стоматологія

 

 1. Агапов В.С., Емельянова Н.В., Шипкова Т.П. Анестезиология, реанимация, и интенсивная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.-М.-МИА.-2005, 251 С.
 2. Бернадський Ю.І. Основи щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології. – Київ: «Спалах», 2003, 512 С.
 3. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии. –Москва: «Книга плюс», 2003. –144 с.
 • Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Сiдельникова Л.Ф., Несин О.Ф., Дікова І. Г Терапевтична стоматологія. Пропедевтика терапевтичної стоматології. Том 1. К.: Медицина. - 2011. 360 с
 1. Бичун А. Б.Неотложная помощь в стоматологии : руководство для врачей-стоматологов / А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В. Михайлов. – Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2014, 318 С.
 2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М. Ю. Сiдельникова Л.Ф., Несин О.Ф., Терапевтична стоматологія. Захворювання силозової оболонки породнини рота. Том 4 . К.: Медицина. - 2013. 632 с.
 3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Сiдельникова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія карієс, пульпіт, періодонтит, ротовий сепсис Том 2. К.: Медицина. - 2010- 544с
 4. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В.,Політун А. М., Антоненко М. Ю., Сiдельникова Л.Ф., Несин О.Ф., Терапевтична стоматологія.Захворювання пародонта. Том 3. К.: Медицина. - 2011. 616 с
 5. Детская стоматология / под ред Ричарда Р.Валбери. Пер с англ. – под ред. проф. Л.П.Кисельниковой // М.: ГЭОТАР-Медиа”. – 2014. – 452 с.
 6. Дитяча терапевтична стоматологія Т.1. Карієс зубів та його ускладнення / Хоменко Л.О. та співав. – К.: Книга-плюс, 2014. – 432 с.
 7. Дитяча терапевтична стоматологія Т.2. / Хоменко Л.О. та співав. – К.: Книга-плюс, 2015. – 328 с.
 8. Карапетян И.С., Губайдулина Е.Я., Цегельник Л.Н. Опухоли и опухолеподобные поражения органов полости рта, челюстей, лица и шеи / 2-е изд., перераб. и доп – М.: МИА, 2004, 232 С.
 9. Каспарова Н.Л., Колесов А.А., Воробьев Ю.М. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детй и подростков.- М.: Медицина, 1981, 168 С.
 10. Колесов А.А., Воробьев Ю.И., Каспарова Н.Н. Новообразования мягких тканей и костей лица у детей и подростков.-М.: Медицина, 1989, 304 С.
 11. Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Л.О.Хоменко, Н.В.Біденко Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста/ ООО «Книга-плюс», 2014, 352 С.
 12. Москаленко В.З. Опухоли и опухолеподобные заболевания у детей.- Донецк.-2003, 95 С.
 13. Москаленко В.Ф. та ін. Крок –2. Стоматологія. - К.-Медицина.-2005, 471 С.
 14. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: учебное пособие / В. А. Козлов, И. И. Каган, А. А. Матчин, С. В. Чемезов ; под ред. : В. А. Козлова, И. И. Кагана. – Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2014, 543 С.
 15. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології (за ред. проф. Л.О.Хоменко). – К.:”Книга Плюс”, 2011. - 320 с.
 16. Рабухина Н.А. Рентгендиагностика в стоматологии / Н.А. Рабухина, А.П. Аржанцев. – 2-е изд., стер. – М.: МИА, 2003, 452 С.
 17. Стоматологічний діагноз (за МКХ-10): навчальний посібник / В. А. Кльомін, П. В. Іщенко, І. В. Борисова [та ін.]. – Київ : Медицина, 2015, 214 С.
 18. Тимофєєв О.О., Захворювання слинних залоз. – Львів, 2007, 160 С.
 19. Харьков Л.В. Хирургическое лечение врожденных несращений неба. Киев, 1992, 183 С.
 20. Харьков Л.В., Горовенко Н.Г., Яковенко Л.Н., Зерова Т.Э., Корчак Л.Ф. и др. Врожденные несращения верхней губы и неба: Метод. пособие для врачей стоматологов, педиатров, ЛОР-специалистов, психологов, логопедов /– К.: Четверта хвиля, 2004, 82 С.
 21. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей. Киев.»Книга-плюс», «Ничлава».,2012 г., 501 С.
 22. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Кава Т.В. «Справочник хирурга-стоматолога», Книга-плюс, 2013, 374 С.
 23. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: підручник/ Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л.; за ред. Л.В.Харькова. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015, 496 С.
 24. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия инструменты, материалы и методы.- Киев, Книга плюс, 2002.- 216с.
 25. Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков.- Киев: «Книга плюс», 2004.- 200с.
 26. Шаргородский А.Г. Атлас опухолей мягких тканей и костей лица.- Москва. 1999, 220 С.

 

 


Додаток А

Список 1 ( синдроми та симптоми )

 

 

 1. анемія
 2. асиметрія обличчя
 3. біль в ділянці серця
 4. біль в зубах
 5. біль в животі
 6. біль в м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки
 7. біль в кістках обличчя
 8. вкорочення верхньої губи
 9. вкорочення м’якого піднебіння
 10. втрата свідомості
 11. геморагічний синдром
 12. гіперестезія, оскома
 13. головний біль
 14. гугнявість (відкрита, закрита)
 15. деформація кісток лицевого скелету
 16. жовтяниця
 17. задуха та асфіксія
 18. запаморочення
 19. змінений колір зубів
 20. змінений колір шкірних покровів, слизової оболонки порожнини рота
 21. зміни міжальвеолярного простору
 22. зруйновані зуби
 23. конвергенція (дивергенція) зубів
 24. лихоманка
 25. лімфаденопатія
 26. макрохейлія
 27. мацерація кутів рота
 28. менінгіальний синдром
 29. набряковий синдром
 30. назубні відкладення
 31. наявність інфільтрату в щелепно-лицевій ділянці
 32. наявність елементів ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини рота
 33. наявність пародонтальної кишені
 34. наявність щілинних дефектів обличчя
 35. обмеження у відкриванні рота
 36. парези, паралічі щелепно-лицевої ділянки
 37. порушення пропорцій обличчя
 38. порушення смаку
 39. порушення чутливості щелепно-лицевої ділянки
 40. пухлиноподібний утвір в щелепно-лицевій ділянці
 41. раневий та норицевий хід
 42. рухливість відламків кісток щелепно-лицевої ділянки
 43. рухомі зуби
 44. сухість слизової оболонки порожнини рота
 45. ціаноз ( дифузний та локальний )


 

 

Список 2 (Стоматологічні захворювання)


 • терапевтична стоматологія

А) некаріозні ураження твердих тканин зубів

 1. гіперестезія
 2. гіпоплазія емалі
 3. флюороз
 4. ерозія твердих тканин зуба
 5. клиноподібний дефект
 6. патологічне стирання зубів
 7. некроз твердих тканин зуба

Б) патологія тканин  пародонта:

 1. пародонтит
 2. пародонтоз
 3. ідіопатичні захворювання пародонту

В) патологія слизової оболонки порожнини рота

 1. виразково-некротичні ураження СОПР
 2. вторинні бактеріальні захворювання (дифтерія, туберкульоз, сифіліс)
 3. захворювання СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом патогенеза (пухирчатка, червоний плескатий лишай, червоний вовчак)
 4. зміни СОПР при алергічних ураженнях
 5. зміни СОПР при інтоксикаціях солями важких металів
 6. симптоматичні вірусні захворювання (СНІД, грип, ящур, інфекційний мононуклеоз)
 7. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба, гастрити, ентерити, коліти, хронічні гепатити)
 8. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях серцево-судинної системи (недостатність кровообігу, есенціальна артеріальна гіпертензія)
 9. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях ендокринної системи (акромегалія, хвороба та синдром Іценка-Кушинга, цукровий діабет)
 10. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях крові (анемії, тромбоцитопенічна пурпура, лейкози)
 11. симптоматичні прояви на СОПР при гіпо- та авітамінозах
 12. захворювання язика (десквамативний глосит, ромбоподібний глосит, складчастий язик, волосатий язик)
 13. неврогенні захворювання язика (глосодинії, гангліоніти)
 14. хейліти самостійні ( актинічний, метеорологічний, контактний алергічний, гландулярний , ексфоліативний)
 15. хейліти симптоматичні (екзематозний, атопічний)

Г)  передрак СОПР та червоної облямівки губ

 1. облігатні передраки (хвороба Боуена, бородавчатий передрак, обмежений передраковий гіперкератоз, хейліт Манганоті)
 2. факультативні передраки
 • дитяча стоматологія

А) патологія зубів

 1. гіпоплазія емалі (системна та локальна)
 2. ендемічний флюороз

Б) патологія тканин  пародонта:

 1. ідіопатичні захворювання пародонта
 2. пародонтит

В) патологія слизової оболонки порожнини рота

 1. алергічні хвороби СОПР
 2. аномалії та захворювання язика
 3. зміни СОПР при системних захворюваннях
 4. зміни СОПР при специфічних хворобах
 5. прояви гострих вірусних та інфекційних захворювань на СОПР(дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний мононуклеоз, скарлатина)
 6. самостійні та симптоматичні хейліти

Г) запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки

 1. гайморит
 2. захворювання скроневонижньощелепного суглобу
 3. захворювання слинних залоз
 4. лімфаденіт
 5. неодонтогенні запальні процеси(фурункули, карбункули, бешиха щелепно-лицевої ділянки)
 6. остеомієліт
 7. специфічні запальні процеси (туберкульоз, сифіліс, актиномікоз)
 8. флегмони та абсцеси

Д) травми щелепно-лицевої ділянки

 1. пошкодження лицевих кісток, щелеп

Е) пухлини та пухлиноподібні утвори щелепно-лицевої ділянки

 1. доброякісні пухлини та пухлиноподібні утвори м’яких тканин та кісток обличчя
 2. злоякісні пухлини м’яких тканин та кісток обличчя

Ж) вроджені вади розвитку обличчя

 1. незрощення верхньої губи, альвеолярного відростку , твердого та м’якого піднебіння( ізольовані та наскрізні)
 2. аномалії прикріплення м’яких тканин порожнини рота (вуздечок губ, язика, мілке переддвір’я порожнини рота)

 

 • хірургічна стоматологія

А) запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки:

 1. глибокі та поверхневі флегмони , абсцеси
 2. лімфаденіт
 3. неврит трійчастого нерва, лицевого нерва, невралгії
 4. неодонтогенні запальні процеси(фурункули, карбункули, бешиха щелепно-лицевої ділянки)
 5. одонтогенний гайморит
 6. остеомієліт
 7. захворювання слинних залоз
 8. специфічні запальні процеси (туберкульоз, сифіліс, актиномікоз)

Б) травми щелепно-лицевої ділянки

 1. травми щелеп та лицевих кісток
 2. рани язика та слизової оболонки порожнини рота
 3. вогнепальні пошкодження тканин ЩЛД
 4. термічні та хімічні пошкодження тканин ЩЛД

В) захворювання скроневонижньощелепного суглобу

 1. анкілози
 2. артрити
 3. артрози

Г) пухлини та пухлиноподібні утвори щелепно-лицевої ділянки

 1. доброякісні пухлини та пухлиноподібні утвори СОПР, м’яких тканин та кісток обличчя
 2. злоякісні пухлини СОПР, м’яких тканин та кісток обличчя

Д) вроджені та набуті вади і дефекти ЩЛД

 • ортопедична стоматологія
 1. патологічна зтертість зубів
 2. часткові та повні деформації зубного ряду
 3. дисфункції СНЩС
 4. дефекти носа, вуха, орбіт, комбіновані дефекти
 • ортодонтія

А) аномалії окремих зубів

 1. розмірів
 2. форми
 3. кількості

Б) аномалії положення зубів

 1. діастеми та треми
 2. скупченість зубів
 3. тортоаномалія
 4. вестибуло-оральне положення зубів

В) сагітальні аномалії прикусу

 1. прогенія
 2. прогнатія

Г) вертикальні аномалії прикусу

 1. відкритий
 2. глибокий

Д) трансверзальні аномалії прикусу

 1. перехресний ( одно- або двосторонній)


 

Список 2.1 (основні стоматологічні захворювання)


А) патологія зубів

 1. карієс тимчасових та постійних зубів
 2. захворювання пульпи тимчасових та постійних зубів
 3. періодонтит тимчасових та постійних зубів
 4. травматичні ушкодження тимчасових та постійних зубів

Б) патологія тканин пародонта:

 1. гінгівіт

В) патологія слизової оболонки порожнини рота

 1. травматичні ураження
 2. вірусні хвороби СОПР (гострий герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, оперезуючий лишай)
 3. грибкові захворювання СОПР

Г) запальні захворювання  щелепно-лицевої ділянки

 1. альвеоліт
 2. перікоронарит
 3. періостит

Д) травми щелепно-лицевої ділянки

 1. травматичні пошкодження м’яких тканин обличчя
 2. гострий та звичний вивих нижньої щелепи
 3. неускладнені переломи верхньої та нижньої щелеп

Е) ортопедична патологія

 1. дефекти коронкової частини зубів
 2. часткова та повна відсутність зубів

 

2.2. Фізіологічні стани та соматичні захворювання, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

А) Фізіологічні стани

 1. вагітність

Б) Хвороби крові та кровотворних органів

 1. анемії
 2. гемофілія.
 3. лейкози
 4. тромбоцитопенічна пурпура

В) Серцево-судинні захворювання:

 1. артеріальна гіпертензія
 2. ревматизм
 3. інфекційний ендокардит
 4. вади серця

Г) Психічні порушення:

 1. гострий психоз, в т.ч. алкогольний делірій
 2. епілепсія

Д) Хвороби дихальної системи та середостіння

 1. бронхіальна астма

Ж) Хвороби ендокринної системи:

 1. цукровий діабет

З) Патології скелетно-м’язової системи та сполучної тканини

 1. системні васкуліти (геморагічний васкуліт)

І) інфекційні і паразитарні хвороби:

 1. ВІЛ-інфекція /СНІД
 2. вірусні гепатити
 3. дифтерія
 4. правець
 5. сибірка
 6. туберкульоз різної локалізації
 7. холера
 8. чума

Венеричні захворювання

 1. гонорея
 2. сифіліс

 

Список 3 (невідкладні стани):

 1. асфіксія ( у тому числі новонароджених)
 2. гіпертонічний криз
 3. гостра дихальна недостатність
 4. гостра серцева недостатність
 5. гостре отруєння
 6. гострий живіт
 7. електротравма
 8. непритомність
 9. зовнішні кровотечі
 10. колапс
 11. коми
 12. набряк гортані
 13. набряк Квінке
 14. опіки та обмороження
 15. судоми
 16. утоплення
 17. фізіологічні пологи
 18. шоки
 19. травма кісток

 

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження):

 1. аналіз пунктату новоутворень м’яких тканин і кісток
 2. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних залоз, слизових оболонок , м’яких тканин
 3. глюкоза крові
 4. загальний аналіз крові
 5. загальний аналіз сечі
 6. коагулограма
 7. рентгенологічне дослідження черепу, зубощелепного апарату
 8. сіалографія
 9. цитологічне дослідження органів та тканин зубощелепного апарату

 

Список 5 ( медичні маніпуляції)

 1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця
 2. фіксувати язик;
 3. зупиняти зовнішні  кровотечі ;
 4. здійснювати первинну обробку ран;
 5. промивати шлунок, кишечник;
 6. проводити транспортну іммобілізацію;
 7. проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення);
 8. вимірювати артеріальний тиск;
 9. проводити первинний туалет новонародженого;
 10. визначати групи крові, резус-належність

 

 

Список 5.1 ( стоматологічні маніпуляції)

 

Перелік стоматологічних маніпуляцій з терапевтичної стоматології

 

 1. Ампутація пульпи постійних зубів
 2. Видалення зубних нашарувань механічним способом
 3. Видалення зубних нашарувань за допомогою ультразвуку
 4. Визначення кислотостійкості емалі зубів (ТЕР, КОШРЕ, CRT-тест)
 5. Діагностичне використання барвників
 6. Діатермокоагуляція
 7. Екстирпація пульпи постійних зубів
 8. Електроодонтодіагностика
 9. Імпрегнація кореневих каналів
 10. Інструментальна обробка кореневих каналів зубів технікою „Степ бек”
 11. Інструментальна обробка кореневих каналів зубів технікою „Кроун даун”
 12. Медикаментозна обробка уражених ділянок СОПР
 13. Медикаментозна обробка уражених ділянок пародонта
 14. Накладання одонтотропних паст
 15. Накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту
 16. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів цементами
 17. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів композитами хімічного затвердження
 18. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів композитами світлового затвердження
 19. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів амальгамою
 20. Пломбування кореневих каналів однією пастою
 21. Пломбування кореневих каналів гутаперчою методом центрального штифта
 22. Пломбування кореневих каналів гутаперчою методом латеральної конденсації
 23. Покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями
 24. Препарування каріозних порожнин зубів І-ІІ класу з врахуванням виду пломбувального матеріалу
 25. Препарування каріозних порожнин зубів V класу з врахуванням виду пломбувального матеріалу
 26. Препарування каріозних порожнин зубів ІІI-IV класу з врахуванням виду пломбувального матеріалу
 27. Приготування та накладання твердіючих та нетвердіючих пов’язок
 28. Проведення інтердентального електрофорезу
 29. Шліфування та поліровка пломб з композиту світового та хімічного затвердіння
 30. Шліфування та поліровка пломб з цементів та амальгами

 

 

Перелік стоматологічних маніпуляцій з хірургічної стоматології

 

 1. Техніка виконання термінальної анестезії.
 2. Техніка виконання підокісної анестезії.
 3. Техніка виконання інтрасептальної анестезії.
 4. Техніка виконання інтралігаментарної анестезії.
 5. Техніка виконання провідникової інфраорбітальної анестезії внутрішньоротовим методом.
 6. Техніка виконання різцевої анестезії на верхній щелепі внутрішньоротовим способом.
 7. Техніка виконання термінальної анестезії для знеболення середніх верхніх альвеолярних нервів.
 8. Техніка виконання піднебінної анестезії.
 9. Техніка виконання туберальної анестезії (внутришньоротовий метод)
 10. Техніка виконання мандибулярної анестезії пальцевим способом.
 11. Техніка виконання мандибулярної анестезії аподактильним способом.
 12. Техніка виконання торусальної анестезії.
 13. Техніка виконання анестезії біля ментального отвору (внутришньоротовий метод)
 14. Техніка виконання анестезії за Берше-Дубовим
 15. Техніка видалення зубів на верхній щелепі
 16. Техніка видалення зубів на нижній щелепі
 17. Техніка видалення коренів молярів нижньої щелепи
 18. Техніка видалення коренів молярів верхніх щелеп
 19. Техніка вправлення гострого переднього двобічного вивиху нижньої щелепи
 20. Техніка виготовлення та накладання бинтової пращоподібної пов'язки при переломах нижньої щелепи.
 21. Техніка тимчасової іммобілізації нижньої щелепи еластичною підборідною пращею за Померанцевою-Урбанською.
 22. Техніка тимчасової іммобілізації нижньої щелепи міжщелепним лігатурним зв'язуванням.
 23. Техніка виготовлення та накладання гладкої шини-скоби
 24. Техніка виконання нижньої трахеостомії
 25. Техніка первинної хірургічної обробки рани щічної ділянки, що проникає у порожнину рота
 26. Техніка виконання оперативного втручання - альвеолотомія.
 27. Техніка виконання оперативного втручання - альвеолектомія.
 28. Техніка виконання періостотомії на вестибулярній поверхні альвеолярного відростка щелеп.
 29. Техніка оперативного втручання при абсцесі щелепно-язикового жолобка.
 30. Техніка оперативного втручання при хронічному одонтогенному гаймориті.
 31. Техніка оперативного втручання при перфоративному одонтогенному гаймориті.

 

 

Перелік стоматологічних маніпуляцій з ортопедичної стоматології

 

 1. Отримання повного анатомічного відбитку альгінатним матеріалом
 2. Отримання повного анатомічного відбитку силіконовим матеріалом
 3. Отримання анатомічного відбитку гіпсом при повній відсутності зубів
 4. Отримання функціонального відбитка індивідуальною ложкою
 5. Виготовлення гіпсової моделі
 6. Одонтопрепарування під повну металеву штамповану коронку
 7. Одонтопрепарування під напівкоронку
 8. Одонтопрепарування під комбіновану коронку за Бородюком
 9. Одонтопрепарування під металеву суцільнолиту коронку
 10. Одонтопрепарування під пластмасову та комбіновану суцільнолиту коронку
 11. Одонтопрепарування під куксову штифтову вкладку
 12. Вибір конструкції протезу при ІІІ класі за Кенеді
 13. Планування конструкції протезу при ІV класі за Кенеді
 14. Планування конструкції протезів при І класі за Кенеді
 15. Планування конструкції протезів при ІІ групі дефектів за Кеннеді
 16. Вибір конструкції протеза при повній втраті зубів на верхній щелепі
 17. Вибір конструкції протеза при повній втраті зубів на нижній щелепі
 18. Визначення центральної оклюзії при І гр. дефектів зубних рядів за Бетельманом
 19. Визначення центральної оклюзії при ІІ групі дефектів зубних рядів за Бетельманом
 20. Визначення центрального співвідношення при ІІІ групі зубних рядів за Бетельманом
 21. Визначення центрального співвідношення при ІV групі (беззубі щелепи)
 22. Припасування і фіксація куксової вкладки
 23. Припасування і фіксація металевої штампованої коронки
 24. Припасування і фіксація металевої суцільнолитої коронки
 25. Припасування і фіксація комбінованої металокерамічної коронки
 26. Припасування та фіксація штамповано-паяного мостоподібного протезу
 27. Припасування та фіксація незнімного металокерамічного мостоподібного протезу
 28. Припасування та накладання часткового знімного пластинкового протеза з кламерною фіксацією
 29. Припасування та накладання бюгельного протезу
 30. Припасування та накладання повного знімного пластинкового протеза

 

 

 

Перелік стоматологічних маніпуляцій з дитячої стоматології

 

(дитяча терапевтична стоматологія)

 1. Проведення професійної гігієни порожнини рота
 2. Визначення гігієнічних індексів (Федорова-Володкіної, Грін-Вермільона)
 3. Проведення проби Шиллєра-Пісарєва
 4. Герметизація фісур (неінвазивна та інвазивна)
 5. Покриття зубів профілактичними лаками, гелями
 6. Проведення ремінералізуючої терапії. Глибоке фторування.
 7. Діагностичне використання барвників
 8. Імпрегнація твердих тканин тимчасових зубів
 9. Препарування каріозних порожнин І, ІІ класу тимчасових зубів
 10. Препарування каріозних порожнин І, ІІ класу постійних зубів з врахуванням пломбувального матеріалу (цементи, композити хімічного, світлового твердіння, амальгама)
 11. Препарування каріозних порожнин ІІІ, IV класу постійних зубів у дітей
 12. Препарування каріозних порожнин V класу постійних зубів у дітей
 13. Пломбування каріозних порожнин тимчасових зубів склоіономерними цементами та компомерами
 14. Профілактичне пломбування постійних зубів з несформованими коренями
 15. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів у дітей різними матеріалами (цементи, композити хімічного, світлового твердіння)
 16. Накладання одонтотропних паст
 17. Ампутація пульпи тимчасових зубів (девітальний метод)
 18. Ампутація пульпи постійних зубів (вітальний метод, зупинка кровотечі з вічок кореневих каналів)
 19. Екстирпація пульпи тимчасових зубів
 20. Екстирпація пульпи постійних зубів з несформованим коренем
 21. Інструментальна обробка кореневих каналів тимчасових зубів
 22. Інструментальна обробка кореневих каналів постійних зубів з несформованим коренем
 23. Пломбування кореневих каналів тимчасових зубів цинк-евгеноловою, йодоформною пастою
 24. Пломбування кореневих каналів постійних зубів з несформованими коренями кальційвмісними силерами. Апексогенез, апексифікація
 25. Медикаментозна обробка уражених ділянок слизової оболонки рота та пародонту у дітей різними лікарськими засобами
 26. Аналіз рентгенограм

(дитяча хірургічна стоматологія)

 1. Аплікаційне знеболення у дітей
 2. Інфільтраційне знеболення у дітей
 3. Туберальна анестезія у дітей
 4. Торусальна анестезія у дітей
 5. Мандибулярна анестезія у дітей
 6. Інфраорбітальна анестезія

(ортодонтія)

 1. На гіпсових моделях визначити ключі оклюзії за Ендрюсом
 2. Визначення періоду прикусу по ортопантомограмі
 3. Діагностика зубощелепних аномалій на моделях
 4. Антропометричне дослідження моделей за Поном
 5. Антропометричне дослідження за Коркхаузом
 6. Вимірювання сегментів верхньої зубної дуги за Герлахом
 7. Вибрати конструкцію ортодонтичного апарату згідно патології на діагностичній моделі
 8. Провести активування ортодонтичного апарату


Додаток 1

Сумський державний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Напрям підготовки 1201 Медицина. Спеціальність Стоматологія.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ВИПУСКНОГО ІСПИТУ

Навчальна дисципліна

1. Терапевтична стоматологія

Навчальна дисципліна

2. Хірургічна стоматологія

Навчальна дисципліна

3. Ортопедична стоматологія

Навчальна дисципліна

4. Стоматологія дитячого віку

 

1. Обстеження хворого №  1.3.

2. Типова задача першої частини іспиту № 1.8.

3. Діагностування невідкладних станів (ситуаційна задача № 1.6).

4. Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача №  1.19).

5. Планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань (ситуаційна задача №  1.2 ).

6. Виконання медичної маніпуляції №  9.

7. Виконання маніпуляції з терапевтичної стоматології:

- маніпуляція № 1.15.

- маніпуляція № 1.22.

- маніпуляція № 1.30.

- маніпуляція № 1.24.

- маніпуляція № 1.18.

8. Типова задача другої частини іспиту № 1.11.

1. Обстеження хворого №  2.12.

2. Типова задача першої частини іспиту № 2.6.

3. Діагностування невідкладних станів (ситуаційна задача № 2.3).

4. Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача № 2.8).

5. Планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань (ситуаційна задача № 2.2).

6. Виконання медичної маніпуляції № 4.

7. Виконання маніпуляції з хірургічної стоматології:

- маніпуляція № 2.11.

- маніпуляція № 2.25.

- маніпуляція № 2.13.

- маніпуляція № 2.24.

- маніпуляція № 2.27.

8. Типова задача другої частини іспиту № 2.3.

1. Обстеження хворого №  3.21.

2. Типова задача першої частини іспиту № 3.5.

3. Діагностування невідкладних станів (ситуаційна задача №3.12).

4. Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача № 3.10).

5. Планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань (ситуаційна задача № 3.1.).

6. Виконання медичної маніпуляції № 2

7. Виконання маніпуляції з ортопедичної стоматології:

- маніпуляція № 3.1.

- маніпуляція № 3.21.

- маніпуляція № 3.30.

- маніпуляція № 3.14.

- маніпуляція № 3.25.

8. Типова задача другої частини іспиту № 3.21.

1. Обстеження хворого №  4.7.

2. Типова задача першої частини іспиту № 4.13

3. Діагностування невідкладних станів (ситуаційна задача № 4.4).

4. Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача № 4.18).

5. Планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань (ситуаційна задача № 4.6 ).

6. Виконання медичної маніпуляції № 3.

7. Виконання маніпуляції з дитячої стоматології:

- маніпуляція № 4.13.

- маніпуляція № 4.22.

- маніпуляція № 4.17.

- маніпуляція № 4.24.

- маніпуляція № 4.15.

8. Типова задача другої частини іспиту № 4.16.

 

Додаток 2

Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексний практично-орієнтований іспит за фахом «Стоматологія»

МЕДИЧНА КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ АМБУЛАТОРНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО

 

 1. Терапевтична стоматологія            Білет № ______

 

П.І.Б. студента ________________________________________________№ групи ________

 

Стандартизований пацієнт № ____________

Скарги ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Розвиток теперішнього захворювання ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перенесені та супутні захворювання _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Дані об'єктивного обстеження ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

    

Огляд порожнини рота. Стан зубів. Умовні позначки: С – карієс, Р – пульпіт, Pt – періодонтит,  Lp – локалізований пародонтит, Gp – генералізований пародонтит, R – корінь, А – відсутній, Сd – коронка, РІ – пломба, F – фасетка, аr – штучний зуб, r – реставрація,  H – гемісекція, Am – ампутація, res – резекція, pin – штифт, і – імплантація, Rp – реплантація, Dc – зубний камінь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані рентгенологічних та лабораторних досліджень _________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Діагноз _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Лікувальні втручання

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Підпис студента _________________

 

Додаток 3

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

КОМПЛЕКСНИЙ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Протокол

проведення та оцінювання першої частини комплексного іспиту

(робота зі стоматологічним хворим)

 

 1. Ортопедична стоматологія

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента______________________________________________

 

Факультет: медичний інститут № групи ______________ Білет № __________

Дата____________

 

Типові задачі і уміння, що перевіряються

Оцінюються балами "1", "0,5" та "0"

Бали

1

Збирання скарг, анамнезу захворювання та життя

 

2

Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та його оцінка

 

3

Об'єктивне обстеження щелепно-лицевої ділянки та органів порожнини рота

 

4

Визначення провідного синдрому, постановка найбільш вірогідного або синдромного діагнозу

 

5

Складання плану обстеження

 

6

Оцінювання результатів інструментальних та додаткових методів дослідження (мінімум 3 дослідження хворого, з яким працює студент)

 

7

Внутрішньосиндромна диференційна діагностика (оцінюється балами "1" та "0")

 

8

Встановлення та обгрунтування попереднього або остаточного клінічного діагнозу (оцінюється балами "1" та "0")

 

9

Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т.ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти

 

10

Проведення лікування

 

11

Визначення діагнозу та заходів профілактики у даного хворого

 

12

Ведення медичної документації щодо стоматологічного хворого

 

13

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ

 

 

Всього балів

 

 

Середній  бал

 

 

 

 

 

Додаток 4

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

 

Протокол

проведення та оцінювання другої частини комплексного іспиту

 

 1. Хірургічна стоматологія

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента______________________________________________

 

Факультет __________________________________   № групи________   Білет № ________ 

 

Дата__________

 

                                                           

 

Ситуаційна задача, основні уміння і навички

(оцінюються балами «1»або «0»)

Бали

1

Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача №1)

 

2

Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача №2)

 

3

Планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань та/або епіданаліз стоматологічної захворюваності та/або аналіз впливу факторів навколишнього середовища (ситуаційна задача №3)

 

4

Виконання 1-ї медичної маніпуляції

 

5

Виконання 2-ї медичної маніпуляції

 

6

Виконання 1-ї стоматологічної маніпуляції

 

7

Виконання 2-ї стоматологічної маніпуляції

 

8

Виконання 3-ї стоматологічної маніпуляції

 

9

Виконання 4-ї стоматологічної маніпуляції

 

10

Виконання 5-ї стоматологічної маніпуляції

 

11

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ

 

 

Загальний результат

 

 

Середній бал

 

 

 

 

Додаток 5

Протокол

вирішення ситуаційних задач до білету № _______з дитячої стоматології

 

Ситуаційна задача № ________ з діагностики невідкладного стану:

 

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ситуаційна задача № _______ з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги:

 

Відповідь:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ситуаційна задача № _________ з планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань та/або епіданаліз стоматологічної захворюваності та/або аналіз впливу факторів навколишнього середовища

 

Відповідь:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис студента: ________________

Додаток 6

 

Ситуаційна задача з діагностування невідкладних станів № 1.7.

 

На ФАП доставлений постраждалий, який отримав 20 хвилин тому травму – удар важким мішком по передній поверхні коліна. Зразу після травми не зміг стати на ногу через сильний біль в ділянці колінного суглоба. Постраждалий блідий, адинамічний. Супроводжуючі його помітили, що він менше став скаржитися на біль. «Йому стало легше», - говорили вони. АТ 110/50 мм рт. ст., пульс 120 уд/хв, слабкий. Колінний суглоб різко деформований. На передній поверхні суглоба значне набухання тканин. Хворий не може зігнути ногу в колінному суглобі із-за різкого болю в ньому. Гомілка повернута назовні.

Діагноз?

 

Відповідь: Закритий перелом в ділянці колінного суглоба, травматичний шок.

 

 

 

Додаток 7

 

Ситуаційна задача з визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги № 1.10.

 

Після введення в/м ампіциліну у хворої різко з’явилось почуття тяжкості і стиснення в груді, утруднення дихання, задишка, почервоніння шкіри, свербіння, потім шкіряні покриви стали бліді, з’явились пухирі «кропивниця». АТ різко впав до 80/60 мм рт. ст., пульс частий, слабкий, 120 у хвилину. Свідомість спутана.

Невідкладна допомога?

 

Відповідь: Ймовірний діагноз у хворої – анафілактичний шок, який супроводжується гіпотонічним станом внаслідок вазодилятації. Тому допомога спрямована  на ліквідацію вазодилятації: адреналін, ефедрин, норадреналін, мезатон, пресорні аміни. Глюкокортикоїди. Антиаритмічні препарати. Інфузійна терапія: сольові розчини, глюкоза.

 

 

Додаток 8

 

            Ситуаційна задача з планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань № 1.9.

 

            Дитина 7,5 років з’явилася до шкільного лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Об’єктивно: на жувальних поверхнях зубів 16, 26, 36, 46 глибокі вузькі фiсури. Гігієнічний індекс за Федоровим - Володкiною1,5, РМА-0%.

            Який метод профілактики рекомендований?

 

Відповідь: Враховуючи ризик виникнення фісурного карієсу зубів у дитини, головний метод профілактики полягає в герметизації фісур.

 

 

 

 

Додаток 9

 

            Типова задача першої частини іспиту № 1.5.

 

            Пацієнт 27 років звернувся зі скаргами на сильний біль і кровоточивість ясен, зловонний запах з рота, а також загальну слабкість, головний біль, температура 37,9 ºС. Об’єктивно: багато м’якого зубного нальоту, наявність надясенного зубного каменю, контури ясенного краю порушені, ясенний край покритий сірим зловонним нальотом, реґіонарні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації.

            1.Ймовірний діагноз?

 1. З якою патологією провести диференційну діагностику?
 2. Які додаткові методи обстеження хворого?
 3. Які Ваші дії в перше відвідування?

 

Відповідь:

 1. Виразково-некротичний гінгівіт.
 2. Виразково-некротичні процеси в ротовій порожнині можуть виникати при захворюваннях крові: лейкемія, агранулоцитоз; при ВІЧ.
 3. Враховуючіиможливі патологічні стани при виразково-некротичних процесах в ротовій порожнині необхідно зробити клінічний аналіз крові, визначення антитіл до ВІЧ, провести цитологічне дослідження вмісту виразок.
 4. В перше відвідування необхідно зробити додаткове обстеження. Місцево: знеболення (аплікаційне або інфільтраційне), антисептична обробка ротової порожнини (р-н фурациліну, етакридину, перекису водню, хлоргексидину, хлорофіліпту і ін.), аплікація протеолітичних ферментів (терілітін, трипсин, химотрипсин). Загальне лікування: антибактеріальні засоби, вітамін С, нестероїдні протизапальні засоби.