Закачати файл " Робоча програма дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів 4 курсу "

 

Форма № Н - 3.04 

 

Міністерство освіти и науки України 

Сумський державний університет 

Медичний інститут 

 

Кафедра сімейної та соціальної медицини, секція «стоматологія»  

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач секції 

д. мед. н.____________ Лахтін Ю.В. 

“______”_____________20___ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 4 курс 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

напрям підготовки 1201 «Медицина» 

                                   (шифр і назва напряму підготовки) 

 

спеціальність 7.12010005 «Стоматологія» 

                   (шифр і назва спеціальності) 

 

спеціалізація                    стоматологія 

   (назва спеціалізації) 

 

інститут                              медичний 

   (назва інституту, факультету, відділення) 

 

курс (семестр)                   4   (VІІ, VIІІ)_____________________________ 

 

 

 

 

                                            2016 – 2017 навчальний рік 

 

 

Робоча програма дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 1201 «Медицина», спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія». 

 

 

Розробники: 

 асистент секції «стоматологія»Тимошенко О.О.

 

асистент секції «стоматологія» Животовський І.В. 

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні секції «стоматологія» 

 

Протокол від “29” серпня 2016 року № 1 

 

Завідувач секції «стоматологія»          _____________________ (____Лахтін Ю.В.___) 

                                                                                                                                                            (прізвище та ініціали)          

 

 

  

 

♥СумДУ, 2016 рік

♥СумДУ, 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

                                           Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  –5

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

(шифр і назва) 

Нормативна 

Напрям підготовки 

1201 «Медицина» 

(шифр і назва) 

Модулів –2

Спеціальність: 

7.12010005 

«Стоматологія» 

(професійне 

спрямування: 

ортопедична 

стоматологія) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 

4-й 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  150 

VІІ - VІІІ -й 

 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 1,25 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

 

10  год. 

 

Практичні, семінарські 

90 год. 

 

Лабораторні 

0  год. 

 

Самостійна робота 

50 год. 

 

Індивідуальні завдання: 

0 год. 

Вид контролю: 

Проміжний контроль,  залік, ДСК, контроль засвоєння практичних навиків 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – ауд. – 67%, сам. – 33%. 

 

 

                            2.Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1Метою викладання навчальної дисципліни “ортопедична    стоматологія” є професійне формування майбутнього фахівця, здатного вирішувати клінічні задачі з використанням набутих знань та вмінь з дисципліни,  що передбачає інтеграцію викладання дисципліни з терапевтичною, хірургічною та стоматологією дитячого віку.

1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «ортопедична стоматологія» є : навчити студентів  проводити обстеження пацієнтів в клінічному кабінеті з використанням стоматологічного обладнання та інструментарію; навчити студентів    аналізувати  діагностичні моделі пацієнтів з різними видами патології зубо-щелепного апарату, на основі клінічного мислення вибирати  методи відновлення дефектів зубів та зубних рядів; навчити студентів виконувати     практичні  навички  під час клінічного прийому тематичних пацієнтів з різними дефектами зубо-щелепного апарату; навчити студентів вирішувати ситуаційні задачі, що мають клінічне  спрямування.

 

 

3.Програма навчальної дисципліни

Модуль 3. Повне знімне протезування

 

Змістовий модуль 10. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів

 

 

Тема 1. Обстеження порожнини рота пацієнта в повною відсутністю зубів

 • обстеження пацієнта з повною відсутністю зубів;
 • класифікації атрофії щелеп (Шредер, Келер, Оксман);
 • класифікації податливості слизової оболонки порожнини рота (Люнд, Супле);
 • анатомо-морфологічні особливості порожнини рота пацієнтів з беззубими щелепами;
 • спеціальна підготовка порожнини рота беззубого хворого перед протезуванням

Тема 2. Отримання анатомічних відбитків з беззубої верхньої та нижньої щелеп для виготовлення  індивідуальних ложок

 • анатомічні відбитки, їх класифікація. Відбиткові матеріали;
 • критерії якісного анатомічного відбитку;
 • техніка отримання відбитка різними відбитковими масами

Тема 3. Виготовлення індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи

 • Методи виготовлення індивідуальних ложок;
 • Вимоги до індивідуальних ложок
 • Методика З.С.Василенка виготовлення одномоментної ложки;
 • Матеріали для виготовлення індивідуальних ложок;
 • Методика виготовлення ложки на моделі з АКРП.

         Тема 4. Анатомічне обґрунтування побудови меж повних знімних протезів

 • Протезне ложе, протезне поле;
 • Межі повного знімного протезу на верхній та нижній щелепи;
 • Топографія клапанної зони на верхній та нижній щелепі;
 • нейтральна зонаЇ її топографія на беззубих щелепах;
 • морфологічні утворення верхньої щелепи, які мають значення для знімного протезування
 • морфологічні утворення нижньої щелепи, які мають значення для знімного протезування

Тема 5. Припасування жорстких індивідуальних ложок

 • методика Гербста для припасування індивідуальних ложок на верхню щелепу;
 • методика Гербста для припасування індивідуальних ложок на нижню щелепу;

Тема 6. Отримання функціональних відбитків з верхньої та нижньої щелеп

 • Класифікація функціональних відбитків :
 • Власне функціональні та функціонально присмоктуючи відбитки.
 • методика Отримання компресійних, розвантажуючих та відбитків під диференційованим тиском.
 • Формування країв функціонального відбитка.
 • Вибір методики та матеріалу в залежності від клінічної ситуації.

Тема 7. Визначення центрального співвідношення щелеп при дефектах зубних рядів IV групи

 • Методи визначення центрального співвідношення
 • Анатомо-фізіологічний метод
 • Положення відносного фізіологічного спокою нижньої щелепи.
 • Протетична площина. Оклюзійна площина.
 • Центральне співвідношення. Центральна оклюзія.
 • Вимоги до прикусних валиків.

Тема 8. Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії

 • компоненти зубощелепної системи.
 • Фактори оклюзії
 • Рухи нижньої щелепи у вертикальній, сагітальній та трансверзальній площинах.
 • Топографія м’язів, що приймають основну участь при рухах нижньої щелепи.
 • Робоча та балансуюча сторона.

Тема 9. Теорії артикуляції, основні положення. Принципи роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів

 • Положення сферичної теорії артикуляції;
 • Положення суглобової теорії артикуляції

 

Змістовий модуль 11

Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів

Тема 10.  Анатомічна постановка зубів по склу, за сферичною поверхнею

 • анатомічна постановка зубів
 • постановка штучних зубів за М.Є.Васильєвим (по склу).
 • Постановка за сферичною поверхнею (по Монсону).
 • Методика Каца-Ефрона-Гельфанда.
 • Методика М.А.Нападова та А.Л.Сапожнікова.
 • Анатомічна постановка зубів за умови оротогнатичного прикуса
 • Анатомічна постановка зубів за умови ролгнатичного та прогеничного співвіднощення щелеп

Тема 11. Перевірка конструкції повних знімних протезів

 • Перевірка постановки зубів у оклюдаторі або артикуляторі.
 • Перевірка воскової конструкції майбутнього протезу в порожнині рота.
 • Помилки та способи їх усунення

Тема 12. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів

 • Матеріали, які використовуються для виготовлення повних знімних протезів
 • Види базисних полімерів (жорсткі, еластичні), їх фізичні та механічні властивості.
 • Методи формування та полімеризації базисів зубних протезів.
 • Компресійне та литне пресування.
 • Прямий, зворотній та комбінований методи гіпсування воскової репродукції протезу в кювету.
 • Режими полімеризації.

Тема 13. Фіксація повних знімних протезів. Адаптація до протезів. Обробка повних знімних протезів після полімеризації пластмаси. Полагодження протезів. Корекція повних знімних протезів

 • фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних протезів.
 • Перевірка фіксації повних знімних протезів в порожнині рота пацієнта.
 • Методи фіксації (механічні, біомеханічні, фізичні та біофізичні).
 • Анатомічна ретенція.
 • Топографія під’язикового, ретромолярного та ретроальвеолярного простору.
 • Адаптація до протезів. Періоди адаптації до протезів за В.Ю.Курляндським.
 • Гігієнічна обробка повних знімних протезів.

Тема 14. Вплив базисів пластиночних протезів на тканини порожнини рота

 • Класифікація захворювань слизової оболонки порожнини рота, які виникають під впливом знімних протезів за З.С. Василенко.
 • Етіологія, клініка та патогенез механічного, хімічного, термоізолюючого та сенсибілізуючого впливу знімних протезів.
 • Характеристика незапальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, які виникають під впливом знімних протезів.
 • Поєднання протезних захворювань слизової оболонки порожнини рота.
 • Діагностика захворювань слизової оболонки порожнини рота, які виникають під впливом знімних протезів.

 

Модуль 4. Щелепно-лицева ортопедія

Змістовий модуль 12. Щелепно-лицева травматологія

Тема 15.  Щелепно-лицева ортопедія.  Мета і завдання. Класифікація переломів щелеп

 • Історія розвитку та становлення щелепно-лицевої ортопедії в системі стоматологічних наук.
 • Роль щелепно-лицевої ортопедії в наданні медичної допомоги пацієнтам з дефектами та деформаціями щелеп та обличчя, що виникли після травм, операцій, та перенесених захворювань.
 • Анатомо-фізіологічні особливості компонентів зубощелепної системи.
 • Класифікація переломів щелеп за Ентіним, Лефором, Лукомським.

Тема 16.  Механізм зміщення відламків при переломах  щелеп. Клінічні ознаки різних видів переломів.

 • Механізм зміщення відламків при переломах верхньої та нижньої щелепи.
 • Клінічне обстеження пацієнтів з переломами щелеп.
 • Додаткові методи обстеження пацієнтів з переломами щелеп.
 • Діагностика локалізації переломів нижньої та верхньої щелепи за зміщенням відламків.
 • Локалізація кріплення м’язів, що призводять до рухів нижньої щелепи.
 • Вплив мязів на механізм зміщення відламків щелеп: скоротлива здатність м’язів, еластична ретракція м’язів.

Тема 17. Стоматологія надзвичайних станів. Види та об’єм ортопедичної стоматологічної  допомоги при ураженні щелепно-лицевої ділянки.

 • Організація стоматологічної допомоги при надзвичайних станах.
 • Основні принципи етапного лікування поранених.
 • Об’єм, види, медичні підрозділи та фахове забезпечення надання медичної допомоги:
 • перша медична допомога ( невідкладна допомога по життєвим показникам);
 • долікарська (фельширська) допомога (у военні часи – МПБ);
 • перша лікарська допомога (у военні часи - МПП, у мирні часи – дільничі або районні лікарні);
 • кваліфікована медична допомога (у военні часи - ОМЗ та ОмедБ, у мирні часи – щелепно-лицеве відділення областної лікарні, центральні районні лікарні);
 • спеціалізована медична допомога (у военні часи - госпітальна база фронту та тилу, у мирні часи – відділення пластичнї хірургії, клінічні бази кафедр медичних вузів).

Тема 18. Загальна характеристика щелепно-лицевих апаратів та їх класифікація.  Транспортні шини.

 • Загальна характеристика щелепно-лицьових апаратів, їх класифікації, конструкційні особливості.
 • Розподіл апаратів за місцем розташування, за функцією, за матеріалами, за лікувальним призначенням.
 • Конструкції апаратів: інтраоральні, інтра-екстраоральні та екстраоральні апарати.
 • Апарати з перервною та безперервною дією.
 • Діюча та опорна частини апаратів.
 • Правила проведення транспортної імобілізації
 • транспортування щелепно-лицьових поранених.

Тема19.  Лігатурне зв’язування зубів, показання, протипоказання. Можливі помилки та ускладнення.

 • Показання до застосування.
 • Клінічні умови та терміни використання, матеріальне забезпечення.
 • Лігатурне зв’язування зубів за Лімбергом (просте лігатурне зв’язування), за Айві, Вільга, Гейкіним.

Змістовий модуль 13. Лікування переломів щелеп

Тема 20. Лікування переломів щелеп без зміщення відламків за допомогою гнутих  дротяних  шин. Помилки при шинуванні.

 • Етіологія, клінічні ознаки, патогенез переломів щелеп без зміщення уламків.
 • Стандартні та індивідуальні шини.
 • Види гнутих дротяних шин Тігерштедта:
 • гладка шина скоба,
 • шина з розпоркою,
 • шина з похилою площиною,
 • шина із зачіпними гачками.
 • Шини Ентеліса,
 • Збаржа,
 • Васильєва,
 • Гордашнікової.
 • Методики виготовлення гнутих дротяних шин на верхню та нижню щелепи.
 • Правила закріплення шин на щелепі.
 • Можливі помилки при шинуванні і засоби їх усунення.
 • Необхідний інструментарій і матеріали для виготовлення шин.
 • Міжщелепна фіксація при переломах нижньої щелепи з використанням гладких дротяних шин.

Тема21. Етіологія, клініка та ортопедичне лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням відламків.

 • Етіологія, клінічні ознаки, патогенез переломів щелеп зі стійким зміщенням уламків.
 • Критерії вибору апарату при зміщенні відломків.
 • Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у вертикальному напрямку. Апарат Поста.
 • Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у сагітальному напрямку. Апарат Шура, Курляндського, з похилою площиною.
 • Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у трансверзальному напрямку. Апарат Катца, Лімберга, Бруна.
 • Лікування переломів щелеп при наявності беззубих відламків.

Тема  22. Об’єм спеціалізованої ортопедичної допомоги пораненим з переломами щелеп. Шини лабораторного виготовлення (шини Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта).

 • Об’єм та види надання спеціалізованої ортопедичної стоматологічної допомоги  щелепно-лицевим пораненим.
 • Показання до застосування, конструкції знімних шин, клінічні та лабораторні етапи виготовлення знімних шин за Вебером, Ванкевич, Лімбергом, Гунінгом-Портом.
 • Особливості конструювання знімних шин в залежності від характеру і локалізації перелому, наявності зубів на відламках та їх стану, а також супутніх ускладнень.

Змістовий модуль 14. Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм щелепно-лицевої ділянки

Тема 23. Використання ортопедичних засобів при остеопластиці та пластиці м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (формуючі та фіксуючі апарати).         

 • Роль та місце лікаря ортопеда при наданні допомоги щелепно-лицевим пораненим, які потребують остеопластики та пластики м’яких тканин.
 • Формуючі апарати при різних клінічних ситуаціях.
 • Формуючі апарати при пластиці губи та підборіддя Бетельмана.
 • Показання до застосування аппарату Шаргородського.
 • При пластиці великих дефектів верхньої щелепи, губи та рота умови застосування апарата Шура. При пластиці великих дефектів нижньої щелепи – апарат Курляндського.
 • Методи фіксації формуючих апаратів.
 • Методики отримання відбитків та визначення центрального співвідношення при виготовленні формуючих апаратів.
 • Фіксуючі апарати. Вибір апарату для фіксації відламків нижньої щелепи при остеопластиці в залежності від клінічної ситуації - топографії дефекту та стан зубних рядів.
 • Апарати Бетельмана.
 • Застосування ковзаючого шарніру за Шредером.

Тема 24. Етіологія, патогенез, клініка контрактур нижньої щелепи, їх класифікація. Профілактика контрактур та  ортопедичні методи їх лікування.

Іннервація і координація діяльності елементів зубощелепної системи.

 Визначення терміну “контрактура”. Роль та місце лікаря ортопеда при наданні допомоги пацієнтва із контрактурами.

 Етіологія, патогенез, клініка,

класифікація контрактур: стійки та нестійки, статичні та динамічні, рефлекторно-м’язеві (суглобові та позасуглобові), рубцеві, дермогенні, міогенні.

Профілактика та лікування контрактур.

Лікувальна фізкультура.

Механотерапія контрактур.

Будова та принцип дії апарату Дарсісака, ложок за Лімбергом, що гойдаються. А

парати Матесіса, Ядрової, Вайнштейна.

Тема 25. Етіологія, патогенез, клініка і ортопедичне лікування переломів, які неправильно зрослися. Причини утворення несправжнього суглобу, клініка. Патологічна анатомія несправжнього суглоба.   Зубне протезування.

 • Причини неправильного зростання відламків щелеп.
 • Патологічна анатомія при переломах, що неправильно зрослися.
 • Показання до проведення хірургічних, протетичних, ортодонтичних, апаратурно-хірургічних методів лікування переломів, що неправильно зрослися.
 • Принципи лікування переломів, що неправильно зрослися з повністю збереженими зубними рядами, частковою і повною втратою зубів.
 • Загальні і місцеві причини утворення несправжнього суглобу,
 • клініка, патологічна анатомія.
 • Класифікації несправжніх суглобів нижньої щелепи (І.М. Оксмана, В.Ю. Курляндського).
 • Лікування переломів нижньої щелепи, що не зрослися.
 • Показання до застосування знімних та незнімних апаратів при несправжньому суглобі.
 • Ортопедичні заходи лікування при несправжніх суглобах.
 • Виготовлення протезів із шарнірами: Оксмана, Ванштейна, Курляндського.
 • Розбірні протези.
 • Протези, що складаються.
 • Профілактика посттравматичних та післяопераційних деформацій щелеп.

Тема 26. Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного лікування мікростомії. Протезування при мікростомії

 • Етіологія та патогенез звуження ротової щілини або мікростоми.
 • Вибір конструкції зубного протезу в залежності від ступеню звуження ротової щілини.
 • Особливості отримання відбитків у хворих з мікростомією.
 • Розбірні протези, а також протези, що складаються.
 • Техніка виготовлення протеза, що складається.
 • Техніка виготовлення розбірного протеза

Тема 27. Розповсюдженість, етіологія,  патогенез і ортопедичне лікування дефектів твердого і м’якого піднебіння. Обтуратори. Клініко-лабораторні етапи виготовлення обтураторів.

 • Анатомо-фізіологічні особливості твердого та м’якого піднебіння.
 • Етіологія, клініка, патогенез та ортопедичне лікування набутих дефектів твердого та м’якого піднебіння.
 • Історичні аспекти ортопедичного лікування дефектів твердого та м’якого піднебіння (обтуратори Паре, Фошара, Сюерсена, Кінгслея, Шильтського).
 • Классифікація обтураторів, види з’єднання.
 • Виготовлення обтураторів при дефектах твердого піднебіння.
 • Виготовлення обтураторів при дефектах м’якого піднебіння.
 • Методи фіксації обтураторів

Тема 28Протезування дефектів лицевої ділянки  (ектопротези).  Отримання маски обличчя.    

 • Методики отримання відбитків.
 • Показання до виготовлення маски обличчя,
 • клінічні етапи отримання маски обличчя

 

 

 

 

                                        

                              

 

 

 1. 4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

 

денна форма

 

 

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р

1

    2

3

4

5

6

7

Модуль 3. Повне знімне протезування

Змістовий модуль 10.  Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 1. Контроль початкового рівня знань. Обстеження порожнини рота пацієнта в повною відсутністю зубів.

3

 

2

 

 

1

Тема 2. Отримання анатомічних відбитків з беззубої верхньої та нижньої щелеп для виготовлення  індивідуальних ложок

3

 

2

 

 

1

Тема 3. Виготовлення індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи

4

1

2

 

 

1

Тема 4. Анатомічне обгрунтування побудови меж повних знімних протезів

4

 

3

 

 

1

Тема 5. Припасування жорстких індивідуальних ложок

3

 

2

 

 

1

Тема 6. Отримання функціональних відбитків з верхньої та нижньої щелеп

4

 

3

 

 

1

 Тема 7. Визначення центрального співвідношення щелеп при дефектах зубних рядів IV групи. Помилки при фіксації центрального співвідношення, ознаки, способи їх усунення

6

1

3

 

 

2

Тема 8. Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії

5

1

3

 

 

1

Тема 9. Теорії артикуляції, основні положення. Принципи роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів.

5

1

3

 

 

1

               

 

 

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2

 

 

 

 

2

Підготовка до контролю засвоєння змістового модуля 10 – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2

 

 

 

 

2

Разом за змістовим модулем 10

41

4

23

 

 

14

 

 

 

Змістовий модуль 11. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. Вплив базисів пластиночних протезів на тканини порожнини рота

Тема 10. Анатомічна постановка зубів по склу, за сферичною поверхнею.

5

1

2

 

 

2

Тема 11. Перевірка конструкції повних знімних протезів

3

 

2

 

 

1

Тема 12. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів

6

1

3

 

 

2

Тема 13. Фіксація повних знімних протезів. Адаптація до протезів. Обробка повних знімних протезів після полімеризації пластмас. Полагодження протезів. Корекція повних знімних протезів

4

 

3

 

 

1

Тема 14. Вплив базисів пластиночних протезів на тканини порожнини рота. Повторне протезування пацієнтів з повною вториною адентією.

4

 

3

 

 

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2

 

 

 

 

2

Підготовка до контролю засвоєння змістового модуля 11 – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2

 

 

 

 

2

 Всього за змістовий модуль 11

26

2

13

 

 

11

 

 

 

РАЗОМ  Модуль 3

67

6

36

 

 

25

Модуль 4. Щелепно-лицева ортопедія

Змістовий модуль 12. Щелепно-лицева травматологія

Тема 15. Контроль початкового рівня знань. Щелепно-лицева ортопедія. Мета і завдання. Класифікація переломів щелеп.

5

 

4

 

 

1

Тема 16. Механізм зміщення відламків при переломах  щелеп. Клінічні ознаки при різних видах переломів.

5

 

4

 

 

1

Тема 17. Стоматологія надзвичайних станів. Види та об’єм ортопедичної стоматологічної допомоги при ураженні щелепно-лицевої ділянки.

5

 

4

 

 

1

Тема 18. Загальна характеристика щелепно-лицевих апаратів та їх класифікація.  Транспортні   шини.

5

 

4

 

 

1

Тема 19. Лігатурне зв’язування зубів,  показання,  протипоказання. Можливі помилки та ускладнення.

4

 

3

 

 

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

1

 

 

 

 

1

Підготовка до контролю засвоєння змістового модуля 12– теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

1

 

 

 

 

1

Разом за змістовий модуль12

26

 

19

 

 

7

                 

 

 

 

Змістовий модуль 13. Лікування переломів щелеп

Тема 20. Лікування переломів щелеп без зміщення відламків за допомогою гнутих  дротяних  шин. Помилки при шинуванні.

4

1

2

 

 

1

Тема 21. Об’єм спеціалізованої ортопедичної допомоги пацієнтам з переломами щелеп. Шини лабораторного виготовлення (шини Вебера,  Ванкевич, Лімберга,   Гунінга-Порта).

4

1

2

 

 

1

Тема 22. Етіологія, клініка та ортопедичне лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням відламків.

4

 

3

 

 

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

1

 

 

 

 

1

Підготовка до контролю засвоєння змістового модуля 13– теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

1

 

 

 

 

1

Разом за змістовий модуль 13

14

2

7

 

 

5

 

 

 

 

Змістовий модуль 14. Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм щелепно-лицевої ділянки

Тема 24. Використання ортопедичних засобів при остеопластиці та  пластиці м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (формуючі та  фіксуючі апарати).

6

1

4

 

 

1

Тема 25. Етіологія,  патогенез,  клініка контрактур  нижньої щелепи, їх класифікація. Профілактика контрактур та  ортопедичні методи їх лікування

5

 

4

 

 

1

Тема 26. Етіологія, патогенез, клініка і ортопедичне лікування переломів, які неправильно зрослися. Причини утворення несправжнього суглобу, клініка. Патологічна анатомія несправжнього суглоба.   Зубне протезування.

6

1

4

 

 

1

Тема 27. Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного лікування мікростомії. Протезування при мікростомії.

6

 

5

 

 

1

Тема 28. Розповсюдженість, етіологія,  патогенез  і ортопедичне лікування дефектів твердого і м’якого піднебіння. Обтуратори. Клініко-лабораторні етапи виготовлення обтураторів.

6

 

5

 

 

1

Тема 29. Протезування дефектів лицевої ділянки. Ектопротези. Отримання маски обличчя.

6

 

5

 

 

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

1

 

 

 

 

1

Підготовка до контролю засвоєння змістового модуля 14 – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2

 

 

 

 

2

Разом за змістовий модуль 14

40

2

27

 

 

11

Підведення практичних навичок модуля 4

1

 

1

 

 

 

Підготовка до додаткового семестрового контролю

2

 

 

 

 

2

РАЗОМ  Модуль 4

83

4

54

 

 

25

 

 

 

Всього Модуль 3, 4

150

10

90

 

 

50

 

 

 

 

 

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

VII семестр

п/п

Тема лекцій

Години

 Модуль 3 «Повне знімне протезування»

1

Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату при повній втраті зубів. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів

2

2

Біомеханіка нижньої щелепи, фактори оклюзії. Теорії артикуляції

2

3

Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів

2

 Разом Модуль 3

6

  VIІI семестр

 Модуль 4 «Повне знімне протезування»

4

Щелепно-лицева ортопедія. Мета, завдання. Класифікація переломів щелеп.  Загальна характеристика апаратів

2

5

Щелепно-лицеве протезування хворих з ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки. Контрактури. Мікростомія. Дефекти твердого і м’якого піднебіння. Етіологія, клініка, особливості ортопедичного лікування.

2

 Разом Модуль 4

4

Всього

10

 

 

 

 

 1. Тематичний план практичних занять

 

VII семестр

 

№з/п

Назва теми практичногшо заняття

К-сть

годин

 

 

 

 

Модуль  3 «Повне знімне зубне протезування»

 

1

Контроль початкового рівня знань. Обстеження порожнини рота пацієнта в повною відсутністю зубів

2

 

2

Отримання анатомічних відбитків з беззубої верхньої та нижньої щелеп для виготовлення  індивідуальних ложок

2

 

3

Виготовлення індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи

2

 

4

Анатомічне обґрунтування побудови меж повних знімних протезів

2

 

5

Припасування жорстких індивідуальних ложок

2

 

6

Отримання функціональних відбитків з верхньої та нижньої беззубих щелеп

4

 

7

Визначення центрального співвідношення щелеп при дефектах зубних рядів IV групи . Помилки при фіксації центрального співвідношення щелеп, ознаки, їх усунення

2

 

8

Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії

2

 

9

Теорії артикуляції, основні положення . Принципи роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів.

4

 

10

Анатомічна постановка зубів по склу, за сферичною поверхнею

2

 

11

Перевірка конструкції повних знімних протезів

2

 

12

Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів

2

 

13

Фіксація повних знімних протезів. Адаптація до протезів.  Обробка повних знімних протезів після полімеризації пластмас. Полагодження протезів. Корекція повних знімних протезів

4

 

14

Вплив базисів пластиночних протезів на тканини порожнини рота

2

 

15

Підсумковий модульний контроль

2

 

Разом Модуль 3

36

Модуль  4 «Щелепно-лицеве протезування»

1

Контроль початкового рівня знань. Щелепно-лицева ортопедія. Мета і завдання. Класифікація переломів щелеп

2

2

Механізм зміщення відламків при переломах  щелеп. Клінічні ознаки при різних видах переломів

4

3

Стоматологія надзвичайних станів. Види та об’єм ортопедичної стоматологічної допомоги при ураженні щелепно-лицевої ділянки

4

4

Загальна характеристика щелепно-лицевих апаратів та їх класифікація.  Транспортні   шини

4

5

Лігатурне зв’язування зубів,  показання,  протипоказання. Можливі помилки та ускладнення

4

6

Лікування переломів щелеп без зміщення відламків за допомогою гнутих  дротяних  шин. Помилки при шинуванні

4

7

Етіологія, клініка та ортопедичне лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням відламків

4

8

Об’єм спеціалізованої ортопедичної допомоги пацієнтам з переломами щелеп. Шини лабораторного виготовлення (шини Вебера,  Ванкевич, Лімберга,   Гунінга-Порта)

4

9

Використання ортопедичних засобів при остеопластиці та  пластиці м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (формуючі та  фіксуючі апарати)

4

10

Етіологія,  патогенез,  клініка контрактур  нижньої щелепи, їх класифікація. Профілактика контрактур та  ортопедичні методи їх лікування

4

11

Етіологія, патогенез, клініка і ортопедичне лікування переломів, які неправильно зрослися. Причини утворення несправжнього суглобу, клініка. Патологічна анатомія несправжнього суглоба.   Зубне протезування

4

12

Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного  лікування мікростомії. Протезування при мікростомії

4

13

 Розповсюдженість, етіологія,  патогенез і ортопедичне лікування дефектів твердого і м’якого піднебіння. Обтуратори. Клініко-лабораторні етапи виготовлення обтураторів

4

14

Протезування дефектів лицевої ділянки. Ектопротези. Отримання маски обличчя

2

15

Підсумковий модульний контроль

2

Разом Модуль 4

54

Всього

90

 

 

 

 

 1. Тематичний план самостійної роботи

 

VII семестр

№ з/п

Тема

Кількість

годин

Вид

контролю

1.

Підготовка до практичних занять -  теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок 

10

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 

10

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

підсумковий модульний контроль

 

Разом

25

 

 

 

 

 

VIІI семестр

№ з/п

Тема

Кількість

годин

Вид

контролю

1.

     Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опанування практичних навичок 

10

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 

Ортопедичні конструкції при резекції щелеп, методики отримання відбитків, використання різноманітних елементів кріплення 

Вогнепальні та невогнепальні ушкодження щелепно-лицевої ділянки. Клінічні ознаки, діагностика, об’єм кваліфікованої допомоги. 

10

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

     Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

підсумковий модульний контроль

 

Разом модуль 4

25

 

 

всього

50

 

 

 

 

 

 

 

8.Індивідуальні завдання

 1. Огляд навчально-методичної літератури. Самостійний пошук нових сучасних даних про методи діагностики та лікування захворювань тканин пародонта.
 2. Науково-дослідна робота студента.
 3. Написання рефератів.

МетаСамостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу і розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура (орієнтовна): вступ (зазначається тема, мета і завдання роботи та основні її положення); теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання); методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт); основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо);висновки; список використаної літератури.

Порядок подання та захисту ІНДЗ: звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого зошита (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка та внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об’ємом до 10 аркушів); ІНДЗ подається викладачеві; оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті (практичному, семінарському) з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу  (до 5хв.). ІНДЗ  містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до науково-дослідницької діяльності, яка може бути продовжена через виконання магістерської роботи тощо, формує навички професійної підготовки лікаря.

 1. Методи навчання

Застосування загальних і спеціальних інноваційних методів для навчання з дисципліни «Ортопедична стоматологія». Загальні методи (розповідь, лекція, ілюстрація, бесіда)  та спеціальні методи, які  залежать від специфіки вивчення дисципліни.

            Проблемно-пошуковими методами, які використовуються в підготовці майбутніх лікарів є: дійові (рішення задач, відображення схематичних малюнків); евристичні (бесіда, обговорення, дискусія); пошуковий (курсове проектування); дослідницькі (наукова праця, ІНДР); методи проблемного викладу навчального матеріалу.

           Логічні методи включають індуктивний (від часткового до загального); дедуктивний (від загального до часткового); аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування – важливі для формування основ клінічного мислення з офтальмології.

          Методи формування інтересу до навчання поділяють на методи інтелектуальної колективної діяльності й імітаційні. Основою методів інтелектуальної колективної діяльності є наявність колективної думки, пізнавальної суперечки при високій активності студентів, обговорення, дискусії. Імітаційні вправи, аналіз виробничих ситуацій, метод тренажу, ігрове проектування, ділові ігри, метод розподілу ролей  особливо актуальні на клінічних кафедрах.

            Важливими в підготовці лікарів є методи самостійного навчання, в тому числі метод «навчання за текстом модуля», який передбачає послідовні дії студента для міцного засвоєння навчального матеріалу. Спочатку аналізуються дидактичні цілі. Потім вивчається структура модуля (схема послідовності елементів навчання). Після цього студенти переходять до розгляду змісту модуля і його елементів. При вивченні змісту модульної програми звертається увага на методичне забезпечення змісту модуля. Якщо структура модуля індивідуалізується стосовно кожного студента, зміст модуля вивчається за рекомендованою (індивідуалізованою) структурою розробленою кафедрою. 

    Таким чином, навчання орієнтується  на придбання студентами  конкретних навичок, знань і умінь, компетенцій необхідних у майбутній професійній діяльності з дисципліни «Ортопедична стоматологія».

Видами навчальної діяльності студентів згідно з  програмою є:

1) лекції - теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів ортопедичної стоматології. Лекція має бути побудована як «проблемна». Тобто, це не просте копіювання відомого загальнодоступного матеріалу.

2) практичні заняття -  за методикою їх організації є клінічними, та передбачають: обстеження пацієнтів в клінічному кабінеті з використанням стоматологічного обладнання та інструментарію;  проведення аналізу діагностичних моделей пацієнтів з різними видами патології зубо-щелепного апарату, вибору методів відновлення дефектів зубів та зубних рядів;

3) відпрацювання студентами практичних навичок  під час клінічного прийому тематичних пацієнтів. Студенти на практичних заняттях, під час клінічного прийому пацієнтів заповнюють медичну карту обстежуваного пацієнта, а також рекомендується заповнювати іншу звітну документацію (щоденник роботи лікаря, наряди на виконання зуботехнічних робіт, то що);

4) вирішення ситуаційних задач (оцінка діагностичних моделей, оклюдограм, даних рентгенологічного обстеження та ін. ), що мають клінічне  спрямування, а також вирішування тестових ситуаційних задач (формат А);

5) лабораторні заняття  - проводяться в зуботехнічній лабораторії, де студенти набувають навички згідно   темам практичних занять із залученням зубних техніків та спеціального оснащення;

6) самостійна робота студентів (СРС) – це вид діяльності, яку студент виконує самостійно, за межами навчального закладу: самостійне опрацювання домашнього завдання, (підготовка конспектів практичних занять, складання схем, таблиць, моделювання з воску, то що). Крім того, для кожного модулю сплановані теми, які студент самостійно  опановує. Питання цих тем контролюються під час теоретичного опитування студента;

7) індивідуальна науково-дослідні завдання (ІНДЗ) – дозволяє студентам проявити свої аналітичні, дослідницькі, творчі здібності. Такий від роботи надається студентам, які бажають підвищити бал свого поточного навчання. Для кожного модуля заплановані орієнтовні теми, які можуть бути представлені у вигляді доповідей, презентацій, публікацій то що. Викладач оцінює виконану роботу студента певною кількістю балів, але не більше 12 балів.

 1. Методи контролю
 2. Індивідуальна теоретична співбесіда (опитування).
 3. Тестовий контроль відповідно до етапів заняття (І-ІІ рівнів).
 4. Вирішення типових задач відповідно до етапів заняття (І-ІІ рівнів складності).
 5. Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок підсумкового етапу заняття:
 6. індивідуальний контроль навичок та їх результатів ;
 7. аналіз та оцінка результатів клінічної роботи.
 8. Контрольні заходи:
 9. поточний контроль;
 10. залік (VII семестр);
 11. додатковий семестровий контроль (екзамен, VIІIсеместр).

 

 1. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання дисципліни 

 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки додаткового семестрового контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань, практичних навичок та самостійної роботи студентів відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Поточний контроль 

Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми шляхом опитування студентів та стандартизованими методами контролю: тестування, структуровані письмові роботи, структурований за процедурою контроль практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Враховуються всі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Викладач зобов’язаний провести опитування кожного студента у групі на  кожному  занятті  і  виставити  оцінку  в  журналі  обліку  відвідувань та успішності студентів за традиційною шкалою («5», «4», «3», «2»). Форми  оцінювання  поточної  навчальної  діяльності  мають  бути стандартизованими  і  передбачати  здійснення  контролю  теоретичної  та практичної підготовки.  

Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як арифметична сума балів за кожне заняття та за індивідуальну роботу.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали згідно шкали перерахунку традиційних оцінок (середній бал з точністю до сотих) у рейтингові бали: 

Перерахунок середньої оцінки  за поточну успішність у багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються екзаменом 

 

4-бальна шкала  

 

200-бальна шкала 

4-бальна шкала  

 

200-бальна шкала 

 

4-бальна шкала  

 

200-бальна шкала 

 

120 

4,29 

103 

3,58 

86 

4,95 

119 

4,25 

102 

3,54 

85 

4,91 

118 

4,20 

101 

3,49 

84 

4,87 

117 

4,16 

100 

3,45 

83 

4,83 

116 

4,12 

99 

3,41 

82 

4,79 

115 

4,08 

98 

3,37 

81 

4,75 

114 

4,04 

97 

3,33 

80 

4,70 

113 

3,99 

96 

3,29 

79 

4,66 

112 

3,95 

95 

3,25 

78 

4,62 

111 

3,91 

94 

3,20 

77 

4,58 

110 

3,87 

93 

3,16 

76 

4,54 

109 

3,83 

92 

3,12 

75 

4,50 

108 

3,79 

91 

3,08 

74 

4,45 

107 

3,74 

90 

3,04 

73 

4,41 

106 

3,70 

89 

72 

4,37 

105 

3,66 

88 

Менше 3 

Недостатньо 

4,33 

104 

3,62 

87 

 

 

 

 

Максимальна  кількість  балів,  яку  може  набрати  студент  за поточну діяльність – 120.  

Мінімальна поточна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні  всіх  практичних  занять  з  дисципліни -  72  бали, що  відповідає  середній оцінці за поточну успішність «3». 

Знання студентів, як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за критеріями: 

«відмінно» — студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє глибокі знання з відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповіді, вільно використовує набуті теоретичні знання  при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

«добре» — студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логікі викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

«задовільно» —  студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, або дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено відповідає на додаткові питання, не має стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточність у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою професією; 

«незадовільно» —  студент не опанував навчальний матеріал теми (дисципліни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль з дисципліни у V семестрі проводиться у вигляді заліку. Студент отримує залік на останньому занятті. Умовою отримання заліку є відпрацювання всіх пропущених занять. Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано). У разі виконання студентом умов отримання заліку, викладач виставляє у залікову відомість «зараховано» без підрахунку середньої оцінки за дисципліну. 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у VI семестрі у вигляді додаткового семестрового контролю (екзамену) після вивчення всіх тем модуля 1 і складається студентами в період екзаменаційної сесії після закінчення всіх практичних занять. 

Екзамен проводиться шляхом опитування студентів і у письмовій формі.  

До  семестрового  екзамену  допускаються  студенти,  які  виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни: 

 • були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, семінари, практичні);
 • своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття; 
 • набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не меншу 72, що відповідає за  національною  шкалою  «3»).   

У випадку, коли поточна успішність з дисципліни нижче ніж 72 бали, студент має можливість підвищити свій поточний бал до мінімального до початку екзаменаційної сесії шляхом тестування за базою питань «Крок», усною співбесідою згідно графіка відпрацювання пропущених занять на кафедрі або на іспиті, за умов складання екзамену на позитивну оцінку. У разі отримання на іспиті позитивної оцінки, оцінка з дисципліни визначається як 72 бали за поточну діяльність та бали за екзамен. 

Оцінка за екзамен виставляється за традиційною 4-бальною шкалою і конвертується у бали: 

 

Традиційна оцінка 

Конвертація 

у бали 

“5” 

80 

“4” 

64,0 

“3” 

48,0 

“2” 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за екзамен - 80. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за екзамен - 48. 

 

Оцінка з дисципліни 

Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, для студента визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та балів за екзамен (не менше 48): 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

за національною шкалою 

Визначення 

4-х бальна шкала 

Залік 

170-200 

А 

5 (відмінно)   

 

 

 

 

 

зараховано 

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 

164-169 

В 

4 (добре)   

   

Вище середнього рівня з кількома помилками 

140-163 

С 

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок 

127-139 

3 (задовільно)   

 

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 

120-126 

Виконання задовольняє мінімальні критерії 

70-119 

Fx 

2 (незадовільно) 

 

не 

зараховано 

Можливе повторне складання 

0-68 

Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни 

 

 

 

 

В умовах ECTS оцінка за дисципліну визначається як сума оцінок:  

за поточну навчальну діяльність - до 120 балів; 

за кінцевий контроль (екзамен) – 80 балів.  

Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. 

 

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів за графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку. 

 

Заохочувальні бали додаються до підсумкової оцінки з дисципліни під час додаткового семестрового контролю (екзамену). Кількість  балів  за  індивідуальні  завдання  студента  не  може перевищувати  10,  але максимальна  сума  балів, яку може отримати  студент  з дисципліни не може бути більше 200: 

10 балів додаються  до  оцінки  з  дисципліни за  призові  місця  на міжвузівських  олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з  дисципліни та за наукові публікації. 

 7 балів додаються  до  оцінки  з  дисципліни за участь (якщо студент  приймав  участь,  але  не  отримав  призового  місця)  у  міжвузівських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з  дисципліни  та  міжвузівських  і  міжнародних  наукових студентських конференціях.  

 4 бали додаються  до  оцінки  з  дисципліни  за участь  у  внутрішньовузівських  олімпіадах  і  студентських  наукових  конференціях. 

Загальний бал з дисципліни не може бути більше ніж 200. 

 

 1. Методичне забезпечення

 

 1. Питання І-ІІІ рівнів складності. 
 2. Тести  ІІ-ІІІ рівнів складності. 
 3. Задачі ІІ-ІІІ рівнів складності. 
 4. Професійні алгоритми. 
 5. Таблиці, слайди, планшети, відеофільми. 
 6. Навчальні альбоми. 
 7. Фантоми. 
 8. Орієнтовні карти для самостійної роботи з літературою. 
 9. Рекомендована література. 

 

 1. Рекомендована література

Основна література

 1. Клемин В.А. Ортопедическая стоматология. Учебное пособие /В.А.Клемин, В.Е.Жданов. –К.: ВСИ «Медицина», 2010. -224с. Рекомендовано           Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов высших      медицинских учебных заведений  IV уровня акредитации ГРИФ ЛИСТ №  1/11-10347 від 09.11.2010.
 2. Макєєв В.Ф., Ступницький Р.М. Теоретичні основи ортопедичної стоматології (навчальний посібник). –Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2010, -394 с.
 3. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.
 4. Чулак Л.Д., Шутурмінський В.Г. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення зубних              протезів. Одеса. Одеський мед. університет,  2009р., 318с.
 5. Неотложная помощь в стоматологии / В.А.Клемин, А.В.Павленко, В.Н.Арендарюк и др. Под ред. В.А.Клемина. –Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. -144с.
 6. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. – К.; Книга плюс, 2006. – 544 с.
 7. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Качалов Р.Х., Лихота А.М. Військова ортопедична стоматологія. – К.: ВСВ «Медицина». -2013. -312с.
 8. Збірник алгоритмів практичних навичок і вмінь до практично орієнтованого державного іспиту за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»: Навч.посібник / Л.Д.Чулак, К.М.Косенко, А.Г.Гулюк та ін.; За заг. ред. Л.Д.Чулака. – Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2004. – 264 с. – Рос. мова.
 9. Фліс П.С., Банник Т.М.Техніка виготовлення знімних протезів.-К.: Медицина. – 2008. – 254.
 10. Неспрядько В.П., Куц П.В. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. – Харків: ВПП «Контракт», 2009. – 292.


Допоміжна

 1. Варава Г.М., Стрелковський К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. - К., 1992.
 2. Левитов А.Н., Рубаненко В.В., Король М.Д. Челюстно-лицевая ортопедия: курс лекций.- Полтава, 1995. - 80 с.
 3. Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии.- К.:  Здоровья, 1984.
 4. Основы деонтологии в стоматологии. Пособие для студентов и врачей /Под ред. Г.П.Рузина. –Винница: Нова книга, 2008. -120с.
 5. Маевски С.В. Стоматологическая гнатофизиология. Нормы окклюзии и функции стоматологической системы /Маевски С.В. –Львов: ГалДент. –     -144с.
 6. Клемин В.А. Зубные коронки из полимерных материалов. –М.:МЕД пресс-информ,  -176с.
 7. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых тканей / В.А.Клемин, А.В.Борисенко, П.В.Ищенко.    – М.: МЕД пресс-информ, 2003. –111с.
 8. Эстетические аспекты восстановительной стоматологии (монография) / В.Н.Шабанов, А.П.Педорец, О.В.Шабанов, В.А.Клемин. Элиста:     ЗАОрНПП «Джингар», 2010. -111с.
 9. Біда В.І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципи його лікування (Навчально-методичний посібник). – К.: ВАТ «Видавництво «Київська правда», 2002. – 96с.
 10. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы. Практическое пособие. – Киев, Книга плюс, 2002. – 221 с.
 11. Вадалян Х.А. Лечение переломов челюстей и костей лицевого скелета: Учеб. пособие. -1984.
 12. Варава Г.М., Стрелковський К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. - К., 1992.
 13. Гаврилов Е.И. Деформации зубных рядов. – М.: Медицина, 1984. – 94с.
 14. Гітлан Є.М., Кроть М.К. Посібник з бюгельного протезування. – К.: Здоров’я, 2001. – 140 с.
 15. Гумецький Р.А., Рожко М.М., Завадка О.Є., Скрипніков П.М. Ускладнення місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці: Посібник у 3 т. – Львів: Івано-Франківськ: Полтава: Видавничий дім «Наутілус», 2002. – 231 с.
 16. Збірник алгоритмів практичних навичок і вмінь до практично орієнтованого державного іспиту за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»: Навч.посібник / Л.Д.Чулак, К.М.Косенко, А.Г.Гулюк та ін.; За заг. ред. Л.Д.Чулака. – Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2004. – 264 с. – Рос. мова.
 17. Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Оджубейська О.Д. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології. Полтава: Астрая, 2003 – 52 с.
 18. Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Практикум з ортопедичної стоматології. Частина II. Полтава: ПП «Форміка», 2002. – 168 с.
 19. Левитов А.Н., Рубаненко В.В., Король М.Д. Челюстно-лицевая ортопедия: курс лекций.- Полтава, 1995. - 80 с.
 20. Хватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии //Н.Новгород. – 1996. - 275с.
 21. Гросс М.Д., Мєтьюс Дж.Д. Нормализация окклюзии: Пер.с англ.. – М.: Медицина, 1986, 288 с.
 22. Абакаров С.И.. Современные конструкции несъемных зубных протезов.- М.: Медицина, 1994.
 23. Калинина Н.В., Загорский В.А. Протезирование при полной потере зубов. - Медицина, 1990.
 24. Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии.- К.: Здоровья, 1984.
 25. Суров О.Н. Зубное протезирование на имплантатах.М., Медицина, 1993, -208с.
 26. Лебеденко И.Ю., Перегудов А.Б., Глебова Т.Э., Телескопические и замкове крепления зубних протезов. – Моска, 2005. – 336 с.
 27. Шварц А.Д. Цельнолитые (бюгельные) протезы. – Москва, 2005. – 70 с.
 28. Хоманн А., Хильшер в. Конструкции частичного зубного протеза. Науч.ред. узд. На русск.яз. проф.. В.Ф.Макеев. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 2002.- 192 с., 178 рис.
 29. Аболмасов Н.Н. Избирательная пришлифовка зубов. – Смоленск, 2004. – 79 с.
 30. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Н.Новгород. -2003. – 276 с.
 31. Жулев Е.Н. Неcъемные протезы. Теория, клиника и лабораторая техника.- Н/Новгород, 1995.
 32. Нідзельський М.Я. Механізми адаптації до стоматологічних протезів. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2003. – 116 с.
 33. Окклюзия и клиническая практика / под ред. И. Клинеберга, Р.Джагера; Пер. с англ.; Под общ.ред. М.М.Антоника. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 200с.
 34. Бернар Туати, Пол Миара, Дэн Нэтэнсон. Эстетическая стоматология и керамические реставрации. Пер. с англ.. – М.: Издательский Дом «Высшее образование и Наука», 2004. – 448 с.
 35. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х. Современная эстетическая стоматология. Практические основы. Пер. с англ.; Под ред. Т.Ф.Виноградова. – Изд-во «Квинтэссенция», 2003 – 303 с.
 36. Біда В.І. Заміщення дефектів зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів. Лекція. – Київ, 2001. – 26с.
 37. Зубне протезирование. Учебно-методическое пособие для иностранных студентов стоматологического факультета // Помайницкий В.Г., Фастовец Е.А. : Днепропетровск, ОК «Друкар», 2004. – 60с.
 38. Основы деонтологии в стоматологии. Пособие для студентов и врачей /Под ред. Г.П.Рузина. –Винница: Нова книга, 2008. -120с.
 39. Маевски С.В. Стоматологическая гнатофизиология. Нормы окклюзии и функции стоматологической системы /Маевски С.В. –Львов: ГалДент. – -144с.

 

 1. Інформаційні ресурси

 

 1. Бібліотека медичного інституту СумДУ - http://med.sumdu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/2-uncategorised/21-biblioteka-medichnogo-institutu-sumskogo-derzhavnogo-universitetu
 2. Інституційний репозитарій СумДУ - http://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=uk
 3. Біблотека СумДУ - http://library.sumdu.edu.ua/
 4. Інтернет-ресурси - http://library.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=34&lang=uk
 5. Наукові ресурси України - http://library.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=382&lang=uk
 6. Тематичні (медичні науки) ресурси - http://library.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=697&lang=uk

 

ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Основні практичні навики, якими повинні оволодіти студенти 4-го курсу після вивчення розділу Ортопедична стоматологія

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • методи обстеження пацієнтів
 • знати функціональну анатомію компонентів жувального апарату та топографію м’язів, що приймають основну участь при рухах нижньої щелепи
 • аналізувати фактори оклюзії
 • функціональну анатомію та біомеханіку зубощелепного апарату
 • склад, фізико-хімічні властивості та технологію застосування основних та допоміжних клінічних та зуботехнічних матеріалів
 • вплив протезів та протезних матеріалів на тканини порожнини рота та організм людини
 • аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого з повною відсутністю зубів в клініці ортопедичної стоматології
 • пояснювати результати клінічних та спеціальних (додаткових) методів дослідження
 • знати методики отримання функціональних відбитків при повні відсутності зубів
 • засвоїти етапи визначення та фіксації центрального співвідношення беззубих щелеп
 • порівнювати різні види артикуляторів
 • засвоїти основні положення сферичної та суглобової теорій артикуляції
 • знати принципи анатомічної постановки зубів
 • знати принципи постановки за сферичною поверхнею
 • знати клінічні та технологічні етапи виготовлення повних знімних протезів
 • знати методи гіпсовки моделей з восковими репродукціями протезів в кювету
 • знати режими полімеризації
 • знати етіологічні чинники, клінічні прояви та патогенез механічного, хімічного, термоізолюючого та сенсибілізуючого впливу знімних протезів
 • знати рекомендації по догляду за повними знімними протезами
 • знати класифікації переломів щелеп та механізм зміщення відломків при переломах щелеп
 • знати принципи організації стоматологічної допомоги при надзвичайних станах
 • знати принципи організації стоматологічної допомоги при надзвичайних станах;
 • знати види та об’єм ортопедичної допомоги щелепно-лицевим пораненим
 • знати загальну характеристику щелепно-лицевих апаратів та їх класифікацію
 • знати задачі щелепно-лицевої ортопедії в наданні медичної допомоги пацієнтам з дефектами та деформаціями щелеп та обличчя, що виникли після травм, операцій, та перенесених захворювань
 • знати класифікації переломів щелеп та механізм зміщення відломків при переломах щелеп
 • знати обсяг ортопедичної допомоги щелепно-лицевим пораненим
 • знати загальну характеристику щелепно-лицевих апаратів та їх класифікацію
 • пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у щелепно-лицевих хворих
 • знати методики виготовлення гнутих дротяних шин на верхню та нижню щелепи
 • знати етіологію, профілактику та лікування рубцевих контрактур;
 • знати етіологічні чинники та принципи лікування переломів, що неправильно зрослися;
 • знати анатомо-фізіологічні особливості твердого та м’якого піднебіння
 • знати методи ортопедичного лікування дефектів твердого та м’якого піднебіння
 • знати клінічні етапи виготовлення маски обличчя
 • виявляти основні синдроми в клініці ортопедичної стоматології та проводити знати клінічні  та додаткові методи обстеження хворих  із зубощелепними деформаціями
 • знати етіологію та патогенез зубощелепних деформацій

 

вміти:

 • проводити обстеження стоматологічного хворого
 • застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання
 • діагностувати невідкладні стани в клініці ортопедичної стоматології
 • надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці ортопедичної стоматології
 • проводити обстеження хворих функціональними методами
 • виконувати припасування жорстких індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи;
 • виконувати отримання функціональних відбитків
 • вміти проводити загіпсовку моделей в артикуляторі
 • вміти проводити перевірку конструкції повних знімних протезів
 • вміти накладати повні знімні протези
 • вміти проводити корекцію повних знімних протезів
  • вміти проводити клінічне обстеження пацієнтів з переломами щелеп
 • вміти проводити диференціальну діагностику переломів щелеп різної локалізації
 • вміти лікувати  захворювання  слизової оболонки порожнини рота, які виникають під впливом знімних протезів
 • вміти накладати транспортні шини та проводити лігатурне зв’язування зубів.
 • вміти проводити виготовлення тимчасових та стаціонарних (лабораторних) шин;
 • вміти отримувати відбитки та визначати центральне співвідношення при виготовленні формуючих апаратів; проводити вибір конструкції зубного протезу в залежності від ступеню звуження ротової щілини;
 • вміти визначати об’єм ортопедичних заходів лікування при несправжніх суглобах;
 • вміти отримувати відбитки у хворих з мікростомією
 • вміти проводити диференціальну діагностику, формулювати попередній клінічний діагноз;
 • визначати тактику лікування хворого в клініці ортопедичної стоматології
 • вміти складати план підготовки порожнини рота до протезування
 • провести припасовку готової конструкції, перевірка оклюзії
 • вміти проводити обстеження пацієнта з дефектами твердих тканин зубів

 

 • Вміти отримувати анатомічні та функціональні відбитки різними відбитковими     матеріалами
 • обстежувати хворого при захворюваннях (дисфункціях) скронево-нижньощелепного суглоба
 • пояснювати результати клінічних та спеціальних (додаткових) методів досліджень СНЩС;
 • провести диференціальну діагностику, сформулювати попередній клінічний діагноз при захворюваннях СНЩС
 • Обґрунтувати і формулювати синдром ний діагноз
 • демонстрування володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології.

 

Перелік екзаменаційних питань

 

 1Обстеження порожнини рота у беззубих хворих. Підготовка порожнини рота до протезування повними знімними протезами.

   2    Класифікація беззубих щелеп. Значення стану щелеп у забезпеченні фіксації повних знімних протезів.

   3    Класифікація стану слизової оболонки беззубої щелепи. Значення стану її податливості для вибору методики отримання відбитків.

   4    Межі протезного ложа при виготовленні повних знімних протезів. Нейтральна зона слизової оболонки, її топографія. Поняття «клапанна зона».

   5     Методи виготовлення жорстких індивідуальних ложок. Припасування індивідуальних ложок за методом Гербста.

   6    Одномоментний спосіб виготовлення індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи. Отримання за їх допомогою функціонально-присмоктуючих відбитків.

   7     Методи отримання функціональних відбитків беззубих щелеп.

   8    Визначення міжальвеолярної висоти при повній відсутності зубів.

   9    Фіксація, стабілізація і рівновага повних знімних протезів та фактори, що їх забезпечують. Топографія клапанної зони верхньої та нижньої щелеп.

   10 Способи визначення нейтрального положення щелеп. Етапи визначення ЦО при протезуванні беззубих щелеп. Можливі помилки, їх причини, прояви та наслідки.

   11   Анатомічна постановка штучних зубів. Постановка зубів по сфері.

   12   Формування  індивідуальних оклюзійних кривих у відповідності  із сферичною теорією артикуляції. Постановка зубі в по індивідуальним кривим, орієнтири.

   13   Перевірка конструкції повних знімних протезів в порожнині рота. Виявлення можливих помилок та шляхи їх усунення.

   14   Накладання та фіксація знімних протезів, їх корекція. Механізм адаптації до повних знімних зубних протезів.

   15   Імлантація в ортопедичній стоматології. Показання та протипоказання. Умови, які необхідні для успішного вживлення імплантату.

   16   Особливості протезування зубних рядів при наявності імплантатів у порожнині рота. Матеріали, які застосовуються в імплантології.

   17   Використання внутрішньокісткових імплантатів для створення штучних опор зубних протезів. Показання, оперативна техніка.

   18   Ускладнення при ортопедичному лікуванні з використанням імплантатів. Запобігання ускладнень. Прогноз.

   19   Ортопедичні апарати, що використовуються в щелепно-лицевій ортопедії. Класифікація. Механізм дії. Способи фіксації.

   20  Основні принципи лікування переломів кісток лицевого черепа. Перша лікарська допомога при переломах кісток щелепно-лицевої ділянки.

   21   Ортопедичне лікування вивихів і переломів зубів, переломів альвеолярних відростків.

   22  Ортопедичне лікування переломів верхньої щелепи за типом Лефора 1,2,3.

   23  Апарати Збаржа, Миргазизова, Шура. Конструктивні особливості, способи фіксації, принципи дії.

   24  Переломи нижньої щелепи, характер зміщення відламків. Способи репозиції і іммобілізації відламків. Апарати, що використовуються для лікування переломів нижньої щелепи.

   25  Ортопедичні методи лікування переломів беззубих щелеп.

   26  Ортопедичне лікування при дефектах піднебіння. Обтуратори. Покази до їх використання і види. Захисні пластинки при уранопластиці.

   27  Переломи щелеп, які неправильно зрослись. Клінічна картина. Ортопедичні методи лікування.

   28  Штучні суглоби. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Апарати, що використовуються при ортопедичному лікуванні.

   29  Контрактури щелеп. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування і профілактика.

   30  Мікростомія. Клініка. Особливості ортопедичного лікування.

   31   Дефекти обличчя. Етіологія, патогенез, клініка. Ектопротези. Матеріали  і методи  виготовлення, способи фіксації.